KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (szamb) i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
9 maja 2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy obowiązek przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji. Dotyczy to zarówno właścicieli szamb, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach kontroli Gmina Ludwin sprawdza, czy właściciele posesji, na których są zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków mają podpisane umowy z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości ciekłych oraz czy właściciele nieruchomości posiadają rachunki za wywóz nieczystości.

Kontrole są realizowane w Urzędzie Gminy w Ludwinie, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30.  

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:

umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba),
dowodów uiszczania opłat za ww. opróżnianie potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za ostatni rok,

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.


Kontrola polega na okazaniu umowy z firmą asenizacyjną oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia przelewów). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych, a ilości wywiezionych nieczystości ciekłych odpowiadać ilości zużytej w analogicznym okresie wody.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!