Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
25 sierpnia 2023

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Minister Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie informuje, że osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać zapotrzebowanie na usługi –  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2023 r.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie                                                o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu                        o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie                       z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności), dzieci do ukończenia 16. r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,  będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji                                       w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, lub
3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla JST – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt                z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ludwinie, tel. 81 75-70-337 do 11września 2023 r. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 505 000 000,00 zł, źródłem finansowania jest Fundusz Solidarnościowy.

program-aoon-jst-edycja-2024-1692172859-1692972933

zalacznik-nr-7-do-programu-aoon-jst-karta-zgloszenia-1692172888-1692972894

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!