NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
7 grudnia 2010

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 26 marca 2010r., Nr 47, poz. 277), ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Ludwin.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).
Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad…
Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość
i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.
Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu
z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
(w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału
w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez dyrektora urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie przy spisie rolnym w 2010 r.
Rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 kwietnia 2011 r. i kończą w dniu 30 czerwca 2011 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy Ludwin, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela P. Mariusz Zakostowicz.
tel. (81) 75 70 903

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!