Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów
24 września 2015

Urząd Gminy w Ludwinie informuje, że od dnia 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące między innymi usuwania drzew i krzewów.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) została zmieniona w art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1045) obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Zgodnie z nowymi przepisami zmienił się min.:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w tym również załączniki, jakie należy dołączyć do wniosku,
2) katalog drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia wydanego przez wójta,
3) katalog prac dozwolonych, wykonywanych w obrębie korony drzew,
4) sposób naliczania administracyjnych kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Obowiązkowi uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie podlegają:
1) krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
8) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
9) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
10) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, w tym przypadku drzewa można usunąć po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin sporządza się protokół.
11) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
W ten sposób każda osoba będzie mogła w prosty sposób sprawdzić, czy konieczne jest zezwolenie na wycinkę drzewa.
Ponadto informujemy, że prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż wyżej określony stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony wyżej stanowi zniszczenie drzewa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dostępny jest w Urzędzie Gminy w Ludwinie, I piętro, pok. nr 16 i na stronie internetowej: www.ludwin.powiatleczynski.pl w zakładce ochrona środowiska i rolnictwo.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!