O G Ł O S Z E N I E
26 czerwca 2020

Wyniku dotyczącego oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Regatowa w dniu 18.06.2020 r. pn. Piknik Korsarski – Puchar Wójta Gminy Ludwin w ramach działania wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej. Przedmiotowa oferta została zamieszczona na okres
7 dni w Biuletynie Informacji Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin oraz na stronie internetowej Urzędu. W celu wniesienia uwag – nie wpłynęły żadne uwagi.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu Lubelska Grupa Regatowa przyznając dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100).

Ogłoszenie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!