O G Ł O S Z E N I E w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Piaseczno.
25 czerwca 2019

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) § 3, § 4 ust. 3, 4 i 6-9, § 6 ust. 1 i 7
i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) – Wójt Gminy Ludwin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ludwin, oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Piaseczno nr działek:

 

  1. 70/1 o pow. 0,1770 ha.

Dla nieruchomości tej jest prowadzona Księga Wieczysta w Sądzie  Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych  nr LU1I/00281874/8.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin uchwalonego Uchwałą nr XIII /170/03 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 grudnia 2003 r. położona jest w części, w terenie oznaczonym symbolem  MR – zabudowa zagrodowa
z dopuszczeniem w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu: zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML); zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN), a w części, w terenie oznaczonym symbolem RP – tereny upraw polowych.

Działka zlokalizowana jest przy drodze utwardzonej w centrum wsi,  w terenie płaskim. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa, w pobliżu przystanek komunikacji samochodowej oraz budynek Szkoły Podstawowej i Remiza Strażacka. Działka jest w kształcie prostokąta.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59 500,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset  złotych 00/100).

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

 

  1. 70/2 o pow. 0,1700 ha.

Dla nieruchomości tej jest prowadzona Księga Wieczysta w Sądzie  Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych  nr LU1I/00281874/8.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin uchwalonego Uchwałą nr XIII /170/03 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 grudnia 2003 r. położona jest w części, w terenie oznaczonym symbolem  MR – zabudowa zagrodowa
z dopuszczeniem w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu: zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML); zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN), a w części, w terenie oznaczonym symbolem RP – tereny upraw polowych.

Działka zlokalizowana jest przy drodze utwardzonej w centrum wsi,  w terenie płaskim. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa, w pobliżu przystanek komunikacji samochodowej oraz budynek Szkoły Podstawowej i Remiza Strażacka. Działka jest w kształcie prostokąta.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57 250,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r.  o godz. 10 ºº, na działkę nr 70/1, o godz. 10¹⁵, na działkę nr 70/2, w siedzibie  Urzędu Gminy w Ludwinie – sala nr 11.

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej z adnotacją o numerze działki należy uiścić do dnia 22.07.2019r. na rzecz Gminy Ludwin, na konto BS Cyców o/Ludwin nr 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006.

Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ludwin.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

–  dowód tożsamości,

– w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody osobiste osób reprezentujących podmiot.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,
od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez Gminę.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu,  jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu (prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium).

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabywaną nieruchomość i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Organizator przetargu zawiadamia osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej, których wysokość określi notariusz.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Ludwin, dnia   25.06.2019 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!