OBWIESZCZENIE
3 grudnia 2012

o uchwaleniu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin pod lokalizację ropociągu przesyłowego

Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami) informuję, że Rada Gminy Ludwin w dniu 29 listopada 2012 r. przyjęła:
Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin pod lokalizację ropociągu przesyłowego (Uchwała Nr XVII/116/2012).
Zmiana Studium wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie
art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ludwin: www.ludwin.powiatleczynski.pl
oraz siedzibie Urzędu Gminy Ludwin, 21-075 Ludwin w pokoju nr 10.

5_podsumowanie w trybie art 55 do studium gminy Ludwin
5_podsumowanie w trybie art 55 do studium gminy Ludwin
5_podsumowanie w trybie art 55 do studium gminy Ludwin

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!