OBWIESZCZENIE
7 października 2010

Marszałka Województwa Lubelskiego o opracowaniu Projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009- 2032”

Lublin, dnia 6 października 2010 r.
RŚ.I.KJ.7610/12/10

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Lubelskiego
o opracowaniu projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032”.

Na podstawie art. 39 ust.1, pkt. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 119 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata
2009-2032”.
Dokument jest dostępny w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departamencie Rolnictwa i Środowiska, ul. Czechowska 19, pok. 213 oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (BIP → Inne Dokumenty → Ochrona Środowiska → Zawiadomienia i Obwieszczenia).
W dniach od 6 października do 27 listopada 2010 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków:
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departamencie Rolnictwa i Środowiska, ul. Czechowska 19, pok. 213
• pisemnie na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul Spokojna 4, 20-074 Lublin
• drogą elektroniczna na adres: [email protected]
Szczegółowych informacji w sprawie projektu Prognozy udziela prowadząca postępowanie starszy specjalista – Katarzyna Juszczak, Oddział Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami, Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Czechowska 19, pok. 213, tel. 0 81 44 16 536, e-mail: [email protected]
Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Konsultacje społeczne Obwieszczenie Marszałka

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!