OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
5 listopada 2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I

z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. Wybory przeprowadzono do 234 rad, z czego:

1) do 213 rad gmin, z tego:

 1. a) do 200 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) do 13 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 20 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 1. Wybierano łącznie 3722 radnych, z czego:

1)    3289 radnych rad gmin, z tego:

 1. a) 3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    400 radnych rad powiatów;

3)    33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 1. Wybrano łącznie 3722 radnych, z czego:

1)    3289 radnych rad gmin, z tego:

 1. a) 3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    400 radnych rad powiatów;

3)    33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 1. Wybory przeprowadzono w 3147 okręgach wyborczych.
 2. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 2963 okręgach wyborczych.
 4. Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 184 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
 5. Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 200 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 3000 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 3000 radnych spośród 8473 kandydatów zgłoszonych przez 596 komitetów wyborczych, w tym 535 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
 3. Wybrano 3000 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 1035245 osób, w tym 16 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 5. Karty do głosowania wydano 574831 osobom, w tym 15 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 574355 osób, to jest 55,48% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 562342, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 12013, to jest 2,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3097, to jest 25,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8900, to jest 74,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 16, to jest 0,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Głosowanie przeprowadzono w 2816 okręgach wyborczych.
 2. Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 184 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 1379 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 53 okręgi wyborcze.
 2. Wybierano 289 radnych spośród 1620 kandydatów zgłoszonych na 227 listach kandydatów przez 40 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 289 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 629213 osób, w tym 14 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 5. Karty do głosowania wydano 334212 osobom, w tym 12 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 333922 osób, to jest 53,07% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 326383, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 7539, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3732, to jest 49,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3807, to jest 50,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Głosowanie przeprowadzono w 53 okręgach wyborczych.
 2. Głosowanie przeprowadzono w 482 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

 1. Wybory przeprowadzono do 20 rad powiatów, w których utworzono 89 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 400 radnych spośród 2382 kandydatów zgłoszonych na 382 listach kandydatów przez 43 komitety wyborcze.
 3. Wybrano 400 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 1303836 osób.
 5. Karty do głosowania wydano 716581 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 715882 osób, to jest 54,91% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 680919, to jest 95,12% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 34963, to jest 4,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20487, to jest 58,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14476, to jest 41,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Głosowanie przeprowadzono w 89 okręgach wyborczych.
 2. Głosowanie przeprowadzono w 1587 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 33 radnych spośród 367 kandydatów zgłoszonych na 49 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 33 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 1720230 osób.
 5. Karty do głosowania wydano 935291 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 54,29% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 19307, to jest 32,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 67,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
 2. Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 83.
Wybory do Rady Gminy Ludwin

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3873.
 3. Karty do głosowania wydano 2202 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2201 osób, to jest 56,83% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 2146, to jest 97,50% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 55, to jest 2,50% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 13, to jest 23,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 76,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 10, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285;

4) karty do głosowania wydano 147 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146;

6) głosów ważnych oddano 139;

7) radnym został wybrany:

― GRZESIAK Łukasz Sylwester,

z listy nr 4              KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241;

4) karty do głosowania wydano 157 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157;

6) głosów ważnych oddano 157;

7) radnym został wybrany:

― MAŁACHOWSKI Krzysztof,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426;

4) karty do głosowania wydano 216 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216;

6) głosów ważnych oddano 212;

7) radną została wybrana:

― WINNICKA Irena Joanna,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374;

4) karty do głosowania wydano 214 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214;

6) głosów ważnych oddano 206;

7) radnym został wybrany:

― ŻUK Karol,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326;

4) karty do głosowania wydano 221 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221;

6) głosów ważnych oddano 217;

7) radnym został wybrany:

― SZYMAŃSKI Wojciech Zygmunt,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209;

4) karty do głosowania wydano 128 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128;

6) głosów ważnych oddano 125;

7) radną została wybrana:

― KLIMAS-BODZAK Urszula,

z listy nr 17            KWW WSPÓLNA SPRAWA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318;

4) karty do głosowania wydano 191 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191;

6) głosów ważnych oddano 190;

7) radną została wybrana:

― KŁODA Joanna Teresa,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303;

4) karty do głosowania wydano 180 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180;

6) głosów ważnych oddano 175;

7) radnym został wybrany:

― SZYMAŃSKI Piotr Andrzej,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309;

4) karty do głosowania wydano 156 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156;

6) głosów ważnych oddano 148;

7) radnym został wybrany:

― MARZEC Mariusz,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― WŁODARCZYK Piotr,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204;

4) karty do głosowania wydano 100 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100;

6) głosów ważnych oddano 97;

7) radną została wybrana:

― KRUK Małgorzata,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240;

4) karty do głosowania wydano 134 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134;

6) głosów ważnych oddano 132;

7) radną została wybrana:

― SKOCZYLAS Anna Jadwiga,

z listy nr 19            KWW GRZEGORZ WROŃSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278;

4) karty do głosowania wydano 162 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;

6) głosów ważnych oddano 155;

7) radną została wybrana:

― GOŁĘBIOWSKA Beata Marzena,

z listy nr 17            KWW WSPÓLNA SPRAWA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― FRANCZAK Wiesław Wojciech,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360;

4) karty do głosowania wydano 196 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196;

6) głosów ważnych oddano 193;

7) radną została wybrana:

― WIĄCZEK Małgorzata,

z listy nr 16            KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 10.
Wybory do Rady Powiatu w Łęcznej

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45137.
 3. Karty do głosowania wydano 25326 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25318 osób, to jest 56,09% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 23963, to jest 94,65% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 1355, to jest 5,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 879, to jest 64,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 476, to jest 35,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)    lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

4)    lista nr 13               KWW WSPÓLNA SPRAWA;

5)    lista nr 14               KWW TWÓJ SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5161;

4)    głosów ważnych oddano 4842;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― WOLIŃSKI Paweł Sebastian;

 1. b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― WOŹNIAK Michał;

 1. c) lista nr 14 ― KWW TWÓJ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― CZECH Szymon;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 radnych.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1720230.
 3. Karty do głosowania wydano 935291 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 54,29% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 19307, to jest 32,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 67,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)    lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)    lista nr 5                 KKW SLD LEWICA RAZEM;

4)    lista nr 8                 KWW KUKIZ’15;

5)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 160490;

4)    głosów ważnych oddano 148870;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

radną z tej listy została wybrana:

― JASZCZUK Ewa Małgorzata;

 1. b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― GRABCZUK Krzysztof,

― BOJARSKI Krzysztof;

 1. c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― SZWED Zdzisław,

― SAWICKI Konrad Bernard,

― PIOTROWICZ Michał Andrzej;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Lublinie I

/-/ Marcin Piotr Chałupka

gm Ludwin-Obwieszczenie wybór radnych

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!