Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja
30 kwietnia 2020

w Województwie Lubelskim
Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
Rodacy!
W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument
uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał
za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej
wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych.
Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe
dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie
liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym
narodowi.
Nowa Konstytucja uchwalona przez skonfederowane stany stała się
w warunkach poważnego zagrożenia źródłem nadziei, prawdziwie majową jutrzenką
na ciemnym firmamencie nieba nad Rzeczpospolitą. Polityka obrony suwerenności
Rzeczypospolitej oraz naprawy ustroju państwa, a w końcu bohaterska obrona dzieła
Sejmu Czteroletniego w czasie wojny z Rosją w 1791 r., stanowiły połączenie
nowoczesnych aspiracji narodu z jego wielowiekową tradycją europejskiego mocarstwa.
O klimacie tamtych dni świadczy, iż dwa dni po ogłoszeniu Konstytucji Sejm podjął
uchwałę, „aby na tę pamiątkę kościół ex voto wszystkich stanów był wystawiony
i Wyższej Opatrzności poświęcony”. Punktem kulminacyjnym obchodów pierwszej
rocznicy uchwalenia Konstytucji było położenie kamienia węgielnego pod świątynię
w 1792 roku. Po wielu latach, po obaleniu komunizmu i odzyskaniu niepodległości
w 1989 roku, ostatecznie udało się ją zbudować.
O znaczeniu historycznym Konstytucji 3 Maja stanowi nie tylko sama treść
Konstytucji i wielkość wprowadzonych przez nią zmian, ale jej sens moralny i polityczny.
Uchwalenie Konstytucji świadczyło o tym, że Polaków jako naród stać na otrząśnięcie się
z marazmu, na wypracowanie zmian koniecznych dla ratowania państwa,
na przezwyciężenie bezwładu i słabości, anarchii i prywaty, na przedłożenie interesu
państwa nad interes prywatny, na ograniczenie egoizmu i wybujałych ambicji
zwaśnionych rodów i koterii, które posunęły się aż do zdrady targowickiej. Konstytucja
pokazała, że pokolenie Sejmu Czteroletniego potrafiło realizować działania budzące
podziw w całej Europie. Tak jak nasi przodkowie, winniśmy kierować się tą samą troską,
odpowiedzialnością i miłością do Polski, o której mówił kard. Stefan Wyszyński: „Każda
miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody –
zwycięskiej radości”. Pamiętajmy o tym przesłaniu Kardynała Tysiąclecia, którego
beatyfikację będziemy przeżywać.
Obecnie, w tym trudnym dla całego świata czasie pandemii, słowa
te nabrały szczególnego znaczenia. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji wielkich wyzwań
i poświęceń, których oczekuje od nas ojczyzna. Polacy jako społeczeństwo wielokrotnie
zdawali egzamin z odpowiedzialności i solidarności, stanowiąc niejednokrotnie wzór
i przykład dla innych narodów. Poświęcenie dla dobra wspólnego, dla ratowania zdrowia
i życia ludzkiego ofiarowują nam codziennie pracownicy służby zdrowia, służb
sanitarnych i mundurowych, wojsk zawodowych i obrony terytorialnej oraz
wolontariusze, wszyscy Ci nasi rodacy, którzy uczestniczyli i w dalszym ciągu biorą
udział w przeciwdziałaniu, zwalczaniu i usuwaniu skutków pandemii, która dotknęła nas
wszystkich. Winniśmy złożyć im podziękowanie oraz okazywać najwyższy szacunek
dla ich ciężkiej pracy i służby. Pamiętając o wysiłkach wielu Polaków, którzy dzisiaj niosą
szczególny ciężar walki z obecną pandemią, dajmy świadectwo odpowiedzialności,
stosując solidarnie wszystkie ustanowione środki, które służą wspólnemu dobru
i zwalczeniu niebezpieczeństwa.
Pomimo różnych przeciwności, trudności i niedogodności pamiętajmy,
że jesteśmy u siebie, w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie, która była marzeniem wielu
pokoleń Polaków, walczących o jej odrodzenie. O naszej teraźniejszości i przyszłości
możemy decydować sami czerpiąc z przesłania, jakie ciągle ma dla nas pokolenie
twórców i obrońców Konstytucji 3 Maja, a także przywołując wszystkie nauki, które
wynikają z tamtych czasów dla naszej współczesności.
Pragnę zaapelować do mieszkańców województwa lubelskiego, wszystkich grup
społecznych, zawodowych i politycznych o duchowy udział w uroczystościach
Święta 3 Maja oraz poprzedzającym je Dniu Flagi.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jako święto państwowe 2 maja
to dzień pamięci i szacunku wobec naszych barw narodowych, ale także – a może przede
wszystkim – wobec Polski. Flaga biało-czerwona jest świadkiem ciągłości polskiej
historii. Określa naszą tożsamość i przynależność, a także jest znakiem jedności naszego
narodu. W jej barwach wyraża się prawość, poczucie godności i honoru, a także
poświęcenie i gotowość służenia Polsce.
Niech zatem Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja upływają pod znakiem
nadziei, a dziedzictwo majowej jutrzenki, które uczcimy w naszych domach, przyniesie
siłę i wiarę w przyszłość, którą wspólnie możemy kształtować.
Zatroszczmy się o odświętny wygląd naszych miast, miasteczek i wsi. Niech
w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta 3 Maja każdy dom, każda instytucja
państwowa i samorządowa, ozdobione będą biało-czerwoną flagą. Niech przystrojone
narodowymi barwami domy i ulice przyniosą nam świąteczne, podniosłe poczucie
wspólnoty, która jest oparciem i naszą wielką siłą. Niech świadczą o naszym duchu
obywatelskim, wzajemnym szacunku i narodowej jedności w obliczu tegorocznych
wyzwań. Pamiętajmy zatem maksymę ks. Piotra Skargi: „Kto Ojczyźnie służy, sam sobie
służy, bo w Niej wszystko jego dobro się zamyka”.
W imieniu Komitetu Honorowego
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski
Lublin, maj 2020 roku

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim_2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!