Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – taryfy telefoniczne część II – Zmieniajmy Gminy na Lepsze
10 lipca 2019

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)

 

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

 

 

Preambuła Wniosku:

Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z analizy budżetów Gmin/Miast – redukcja kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych – przebiega w gminach – bardzo wolno.

Obecnie – zamierzamy zapytać o stan faktyczny dotyczący 2019 r.

Uzyskane przez nas odnośne dane dotyczące 2018 r. są w przypadku części Gmin – już na pierwszy rzut oka – wymagające optymalizacji

 

Tymczasem – dla porównania – w przypadku Osób fizycznych i Firm – ponoszone rzeczone koszty – zmniejszyły się w ostatnich 10 latach bardzo znacznie – częstokroć kilkukrotnie np. z 1500 pln na 100 pln.

Oczywiście – Wnioskodawca jest świadomy, że nie można miarodajnie – porównywać ad hoc – optymalizację kosztów ponoszonych przez Osoby Fizyczne czy firmy  do dokonanej redukcji kosztów – ponoszonych przez Instytucje Publiczne.

Jednakże warto zrealizować rekonesans – w tym obszarze i dokonać stosownej analizy – wykazując troskę o wydatkowanie środków publicznych pochodzących z pieniędzy Podatników.

Media donoszą o sytuacjach typu – vide – http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz

(Materiał TVP info z 2018 r.) 

W rzeczonym artykule czytamy m.in: “(…) 50 tysięcy złotych w tydzień. Okazuje się, że tak pokaźną sumę można wydać na… rozmowy telefoniczne. Tym rekordem może pochwalić się warszawska prezydent (…)”

Jak wynika z materiału w czerwcu kilka lat wcześniej – było to jedynie (…) 22 tys. pln – sic ! 

 

Powyższe informacje utwierdzają nas w tym, że sanacja i optymalizacja pieniędzy podatników w tym obszarze wydaje się niezbędna.

 

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega  poprawie, jednakże bez szybkiej sanacji tego obszaru  (w skali mikro) również w Gminach – proces ten  będzie w dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno   – bez namacalnych sukcesów w postaci znaczącej poprawy w wydatkowaniu środków publicznych w tym obszarze.

 

W związku z powyższym:

 

I Wniosek:

 

  • 1.1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   – wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie – jakie łączne koszty poniosła Gmina (Adresat Wniosku – bez nadzorowanych Jednostek Organizacyjnych) w okresie 5 pierwszych miesięcy 2019 r.(styczeń-maj 2019 r.) w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych?

W niniejszym pytaniu wnioskodawca ma na myśli – koszty en bloc – użytkowania służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.

  • 1.2) Dodatkowo, w kontekście pytania z §1.1 –  w trybie wyżej powołanych przepisów – wnosimy o :

–  wyszczególnienie nazw Operatorów z jakimi Urząd ma sygnowane umowy

–  ilości sygnowanych umów z danym operatorem

–  data/czas wygaśnięcia umowy

Stan na dzień złożenia niniejszego wniosku – dotyczący 2019 r.  

 

Fakultatywnie i dla ułatwienia Urząd może odpowiedzieć  na wszystkie pytania zawarte w niniejszym wniosku – en bloc – za pomocą załączonego – poniżej przez wnioskodawcę – pliku programu Word.

W rzeczonym pliku Wnioskodawca dla większej przejrzystości  umieścił jedynie pytania oraz tabele zawierające kolumny i rekordy związane z zadawanymi pytaniami – ułatwiając w ten sposób udzielenie informacji publicznej w przedmiocie wyżej sygnalizowanych zagadnień.

Wzmiankowaną tabelę dotyczącą powyższych zagadnień – oznaczono – jako SEKCJA nr 1

Będziemy wdzięczni za odpowiedź w tej właśnie formie – ułatwi nam to publikację wyników  na naszym portalu www.gmina.pl oraz ewentualne wszczynanie procedur sanacyjnych.

 

 

Nadmieniamy, iż powyższe pytania o informację publiczną –  wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono – nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) – gdyż ten obszar wydatkowania pieniędzy podatników – wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) – szczególnie wymagać – wdrożenia procedur optymalizacji finansowej – tak aby w interesie publicznym wykorzystać dużą konkurencję panującą wśród operatorów telefonii komórkowej.

 

Przedmiotowy obszar wydaje się również szczególnie istotny z punktu widzenia spraw bezpieczeństwa i wspierania producentów nie stanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa – media i struktury rządowe wielu Państw w ostatnim czasie szeroko informują o tej problematyce ad exemplum:

https://www.tvp.info/41281357/pompeo-o-chinskiej-technologii-jej-instalowanie-niesie-ryzyko USA !!!!

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103086,24789615,donald-trump-uderza-w-huawei-prezydent-usa-podpisal-specjalne.html

https://www.tvp.info/40814793/chinskie-technologie-budza-obawy-na-swiecie

W naszym Kraju – problem ten również został już zauważony:

https://forsal.pl/artykuly/1391986,huawei-rzad-odlozy-chinskie-telefony-abw-wydala-resortom-specjalne-zalecenia.html

 

 

  • 2) W trybie wyżej wymienionych przepisów – wnosimy o kwantyfikację wysokości odnośnych abonamentów w ramach pierwszych pięciu miesięcy 2019 r.– dla ułatwienia załączamy tabelę – gdzie w sekcji II – znajdują się odnośne rubryki do wypełnienia.

 

II – Petycja Odrębna – procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów – zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne – wniosek oznaczoną – I i odrębną petycję oznaczoną II  – vide –  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy – dostępne w sieci Internet.

Dla odseparowania od wniosku – petycjodawca – postulaty związane z petycją – numeruje nowymi oznaczeniami §1P, §2P, etc

 

Preambuła petycji:

 

W kontekście alarmujących informacji dotyczących kosztów ponoszonych przez Urzędy w tym obszarze –  w niektórych gminach: Materiał dziennikarski pt. „50 tys. zł rachunku za służbowy telefon. Tyle w tydzień wydzwoniła Hanna Gronkiewicz-Waltz” vide –  http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz

 

 

  • 1P) Wnosimy – w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   –   o opublikowanie  w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej – użytkowanych w Urzędzie  wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych,  których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.

Oczywiście petycja nie dotyczy publikacji w BIP, których udostępnienie mogłoby spowodować – nadmierne absorbowanie czasu Decydentów lub numerów, które z innych powodów nie powinny zostać udostępnione.

Zdaniem – wnioskodawcy – pozostała część numerów telefonów komórkowych powinna być opublikowana w BIP – co może przyczynić się do usprawnienia komunikacji z Urzędem.

Jak wynika z analizy dokonanej przez Petycjodawcę – publikowanie wybranych numerów telefonów komórkowych w BIP gmin/miast jest obecnie rzadką praktyką, a komunikacja typu ‘z telefon komórkowy – Interesant’ ‘do telefon komórkowy – Urząd’ – może przyczynić się do znacznych oszczędności kosztów połączeń – po stronie Interesantów.

 

Oczywistą sprawą jest, że to Urząd powinien podjąć arbitralną decyzję, które z numerów telefonów komórkowych nadają się do publikacji w BIP – Petycjodawca wnosi jedynie o dokonanie analizy w tym obszarze.

 

Zdaniem wnoszącego podmiotu, niniejsza petycja dotyczy z pewnością zakresu wymienionego w art. 2 ust. 3 Ustawy o petycjach, odnosząc się podjęcia działania usprawniającego komunikację z Urzędem, co w oczywisty sposób mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

 

  • 2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej – Petycjodawca – rozumie w tym przypadku – jako – ad exemplum – usprawnienie komunikacji w Urzędem.

 

Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,

Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) – posiadający w zakresie swoich kompetencji sprawy związane – sensu largo – z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a także lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności i redukcją wydatków publicznych  – powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.

 

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. Nasze stanowisko i “Konstruktywny Niepokój Podatnika” w tej mierze koresponduje z oceną stanu faktycznego podnoszoną przez Media :  vide – http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz

 

Osnowa Petycji/Wniosku:

Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów, że jest świadom, iż zamieszczony  wyżej materiał prasowy – jest może ekstremalny  i dotyczy największej w Kraju Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Jednakże – z udzielnych odpowiedzi – na zadawane przez Wnioskodawcę pytania w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej  w poprzednich latach – wynika, że w mniejszych gminach – rzeczone koszty są proporcjonalnie – również bardzo wysokie.

 

Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl

 

 

  • 3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie – odnośnych przepisów prawa –  na adres e-mail [email protected]
  • 4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail [email protected]   – stosownie do art. 13 ww. ustawy
  • 5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

  1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: [email protected]

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – adresu e-mail !

 

 

Komentarz do Wniosku:

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany – na podstawie – unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail – zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej – stanowiąc informację pewną i potwierdzoną – jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku)

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) –  w naszym mniemaniu – nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  – procedować nasze wnioski  –  w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych).

Zatem – wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany – jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.

W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA – scilicet: „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” – w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem – ma prawo i obowiązek – usprawniać struktury administracji samorządowej.

Zatem pomimo formy zewnętrznej – Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  – zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

 

Nazwa Wnioskodawca – jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” – w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Celem naszych wniosków jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej – głownie w Gminach/Miastach  – gdzie jak wynika z naszych wniosków – stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

 

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej – stan faktyczny jest o wiele lepszy.

 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”

Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji – i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną.

 

Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!