Ogłoszenie
28 września 2016

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na w sprawie szacowania zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej znak PLW.072.27.2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt , Urząd Gminy w Ludwinie ogłasza przyjmowanie do dnia 17 października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161, z późn. zm.)
Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe, lub
2) ukończyli studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lun dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać: ( druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy, I piętro, pok. 19 lub ze strony internetowej Urzędu www.ludwin.powiatleczynski.pl
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) informacje o wykształceniu.
Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę; 2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
Więcej informacji udziela Halina Drabik, tel. (81) 757 06 75.

Załączniki:
Wniosek
Oświadczenie

Oświadczenie 2016.do
Oświadczenie 2016.do

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!