OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZA SPISOWEGO- POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 r.
15 czerwca 2020

Wójt Gminy Ludwin – Gminny Komisarz Spisowy organizuje nabór kandydatów  na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. i prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).

2. W celu usprawnienia procesu  rekrutacji kandydatów na rachmistrzów opracowany został System Ewidencji Rachmistrzów( SER), który umożliwia zarejestrowanie danych na rachmistrzów.
W terminie późniejszym osoby wybrane na rachmistrzów uzupełnią je o informacje niezbędne do przygotowania przez Urząd Statystyczny w Lublinie umów zlecenia.     
Dla koordynatora gminnego utworzone zostanie konto administratora SER.  Administrator będzie sam mógł wprowadzić do systemu dane kandydatów na rachmistrzów lub utworzyć konta użytkowników dla innych pracowników urzędu gminy.

3. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5) które nie może być skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Oświadczenie  o spełnianiu wymogu o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informacje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na  rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu Gminy  Ludwin oraz na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Ludwin   w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do tut. Urzędu Gminy:  I piętro, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 -15.30, gdzie  podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 r.

7. Dane podane przez rachmistrzów będą rejestrowane  w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

8. Po zarejestrowaniu kandydatów w SER system wygeneruje dane do uwierzytelnienia – login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym  rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, w której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.

11. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e-/m-learning.

12.Wyniki egzaminu pojawia się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdzi wyniki i spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrzów osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o  zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób, które zakwalifikowały się – GBS zmienia status z „kandydata  na rachmistrza” na „rachmistrza”.

13. Gminne Biuro Spisowe (GBS) prześle powiadomienie do rachmistrzów, że mają uzupełnić w e/m-learning swoje dane. Z SER będzie można wysłać mailem powiadomienia do rachmistrzów.
14. Rachmistrz wprowadzi w aplikacji e/m-learning dane niezbędne do zawarcia umowy zlecenia.

15. Rachmistrz będzie zobowiązany do przekazania zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.

16. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

17. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
a)  po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b)  po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

18. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez urząd statystyczny na adres  e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazaniu mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

19.  Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Pismo

Zgłoszenie i oświadczenia

 

 

 

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!