OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Z DZIEDZINY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
7 września 2010

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Z DZIEDZINY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – I EDYCJA KONKURSU 2011 R.

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna7 ogłasza pierwszą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2011 roku.

II. W konkursie mogą uczestniczyć w szczególności:

* samorządy wszystkich szczebli,
* szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe (za pośrednictwem organów prowadzących),
* państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,
* organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska a siedzibą zarządu lub oddziału jest województwo lubelskie,
* jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo – badawcze, jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska,
* osoby prawne, których jednym z zadań statutowych jest m.in. działalność oświatowo -wychowawcza (dotyczy szkół i placówek niepublicznych) a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska.

III. Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć:

* dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych,
* edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,
* wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej,
* innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska
i możliwościach jego poprawy.

Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie zadania o różnorodnym charakterze.

IV. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku – do dnia 30.09.2010 r. w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie tel. (81) 53-217-64 lub biurach terenowych w:

* Białej Podlaskiej ul. Al. 1000-lecia 28a/12, tel. (83) 342-03-97, 342-11-73
* Chełmie Pl. Niepodległości 1, tel. (82) 562-75-75
* Zamościu ul. Promienna 4, tel. (84) 62-718-07, 639-30-94

ewentualnie przesłanie go na ww. adresy.

V. Regulamin konkursu, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 125 z dnia 27.08.2009 r. oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl w zakładce Obsługa beneficjentów. Można je otrzymać również w sekretariacie Funduszu i biurach terenowych w godz. 7.30 do 15.30 /od poniedziałku do piątku/.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.12.2010 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!