Ogłoszenie o przetargu dotyczącym sprzedaży działki
16 lutego 2018

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rogóźno nr 457/7 o pow. 0,31 ha.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) § 3, § 4 ust. 3, 4 i 6-9, § 6 ust. 1 i 7
i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.) – Wójt Gminy Ludwin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rogóźno nr 457/7 o pow. 0,31 ha.
Dla nieruchomości tej jest prowadzona Księga Wieczysta w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych nr LU1I/00143883/5.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rogóźno położona jest w terenie oznaczonym symbolem UC – usługi komercyjne z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:
a) obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła,
b) obiekty turystyki, tereny koncentracji usług,
c) usługi łączności,
d) gazowe stacje paliw.
Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum wsi przy głównej drodze utwardzonej – asfaltowej, w kompleksie działek rekreacyjno-wypoczynkowych. Działka oddalona od jeziora Łukcze około 300m, w pobliżu znajduje się Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy,
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Pierwszy przetarg, który nie doszedł do skutku został ogłoszony na dzień 08 grudnia 2017 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł + 23% podatek VAT (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) + 23 % podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 10 ºº w siedzibie Urzędu Gminy – sala nr 11.
Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy uiścić do dnia 16.03.2018 r. na rzecz Gminy Ludwin, na konto BS Cyców o/Ludwin nr 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006.
Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ludwin.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
– dowód tożsamości,
– w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami odpis
z właściwego rejestru.
Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,
od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez Gminę.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu (prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium).
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabywaną nieruchomość i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
Organizator przetargu zawiadamia osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej, których wysokość określi notariusz.

Ludwin, dnia 15.02.2018 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!