Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Za.271.13.2015
10 listopada 2016

Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3.900.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Numer ogłoszenia: 343746 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 339720 – 2015 data 11.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, fax. 0-81 7570028.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3.900.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w tym: 1) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 70000042/JST/1/11 z dnia 04.11.2011 r. i Aneks Nr 1 z dnia 30.12.2011 r. spłata w kwocie 200.000,00 zł. 2) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 70000042/JST/1/12 z dnia 04.05.2012r. i aneks Nr 1 z dnia 27.12.2012r. spłata w kwocie 1.900.000,00zł 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 70000042/JST/1/13 z dnia 04.07.2013r. spłata w kwocie 1.800.000,00zł. Kredyty te będą spłacone przez bank udzielający kredytu w dniu uruchomienia kredytu jednorazowo w całości poprzez spłatę w/w kredytów na konto Banku Spółdzielczego w Cycowie, oddział w Ludwinie tj. – kredyt na kwotę 1.900.000,00zł na konto Nr 25 8191 1055 1007 7000 0042 0008 – kredyt na kwotę 1.800.000,00zł na konto Nr 95 8191 1055 1007 7000 0042 0009 – kredyt na kwotę 200.000,00 zł. na konto Nr 79 8191 1055 1007 7000 0042 0006 2. Wykonawca przygotowując ofertę musi: 1) uwzględnić wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu 2) uwzględnić wszystkie koszty związane ze spłatą kredytu i podać w ofercie całkowity koszt jego spłaty za przewidywany okres kredytowania 3) uwzględnić oprocentowanie kredytu wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni (tj. listopad 2015 r. plus marża bankowa.) 3. Zamawiający przewiduje okres karencji i następujący terminarz spłaty kredytu 1) spłata kredytu wraz z odsetkami w ratach kwartalnych, 2) płatność kredytu wraz z odsetkami – 30 października 2018 r. 3) odsetki od kredytu w okresie karencji tj. od chwili uruchomienia kredytu do czasu spłaty raty będą płatne kwartalnie do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego następny kwartał kalendarzowy. Pozostałe wg harmonogramu spłat przygotowanego przez Bank. Terminy spłaty rat kredytu – Kwota spłaty kapitału w zł 30 października 2018 – 200.000,00 30 października 2019 – 744.124,00 30 października 2020 – 455.876,00 30 stycznia 2021 – 312.500,00 30 kwietnia 2021 – 312.500,00 30 lipca 2021 – 312.500,00 30 października 2021 – 312.500,00 30 stycznia 2022 – 312.500,00 30 kwietnia 2022 – 312.500,00 30 lipca 2022 – 312.500,00 30 października 2022 – 312.500,00 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu. W/w sytuacji zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z powodu nie wykorzystania przyznanych środków finansowych. 5. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert. 7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8. Spłata odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału, będzie odbywać się zgodnie ze specyfikacją do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego następny kwartał 30.01, 30.04, 30.07, 30.10, a po upływie karencji w terminach spłat rat kapitałowych..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3.900.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w tym: 1) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 70000042/JST/1/11 z dnia 04.11.2011 r. i Aneks Nr 1 z dnia 30.12.2011 r. spłata w kwocie 200.000,00 zł. 2) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 70000042/JST/1/12 z dnia 04.05.2012r. i aneks Nr 1 z dnia 27.12.2012r. spłata w kwocie 1.900.000,00zł 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 70000042/JST/1/13 z dnia 04.07.2013r. spłata w kwocie 1.800.000,00zł. Kredyty te będą spłacone przez bank udzielający kredytu w dniu uruchomienia kredytu jednorazowo w całości poprzez spłatę w/w kredytów na konto Banku Spółdzielczego w Cycowie, oddział w Ludwinie tj. – kredyt na kwotę 1.900.000,00zł na konto Nr 25 8191 1055 1007 7000 0042 0008 – kredyt na kwotę 1.800.000,00zł na konto Nr 95 8191 1055 1007 7000 0042 0009 – kredyt na kwotę 200.000,00 zł. na konto Nr 79 8191 1055 1007 7000 0042 0006 2. Wykonawca przygotowując ofertę musi: 1) uwzględnić wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu 2) uwzględnić wszystkie koszty związane ze spłatą kredytu i podać w ofercie całkowity koszt jego spłaty za przewidywany okres kredytowania 3) uwzględnić oprocentowanie kredytu wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni (tj. listopad 2015 r. plus marża bankowa.) 3. Zamawiający przewiduje okres karencji i następujący terminarz spłaty kredytu 1) spłata kredytu wraz z odsetkami w ratach kwartalnych, 2) płatność kredytu wraz z odsetkami – 30 października 2018 r. 3) odsetki od kredytu w okresie karencji tj. od chwili uruchomienia kredytu do czasu spłaty raty będą płatne kwartalnie do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego następny kwartał kalendarzowy. Pozostałe wg harmonogramu spłat przygotowanego przez Bank. Terminy spłaty rat kredytu – Kwota spłaty kapitału w zł 30 października 2018 – 200.000,00 30 stycznia 2019 – 186.031,00 30 kwietnia 2019 – 186.031,00 30 lipca 2019 – 186.031,00 30 października 2019 – 186.031,00 30 stycznia 2020 – 113.969,00 30 kwietnia 2020 – 113.969,00 30 lipca 2020 – 113.969,00 30 października 2020 – 113.969,00 30 stycznia 2021 – 312.500,00 30 kwietnia 2021 – 312.500,00 30 lipca 2021 – 312.500,00 30 października 2021 – 312.500,00 30 stycznia 2022 – 312.500,00 30 kwietnia 2022 – 312.500,00 30 lipca 2022 – 312.500,00 30 października 2022 – 312.500,00 4. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty. 5. Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7. Spłata odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału, będzie odbywać się zgodnie ze specyfikacją do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego następny kwartał 30.01, 30.04, 30.07, 30.10, a po upływie karencji w terminach spłat rat kapitałowych..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: 1) Integralną częścią składową umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta złożona w postępowaniu. 2) Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt w kwocie 3.900.000,00 zł. poprzez przelew na konta wskazane przez Zamawiającego. 3) terminy spłaty rat kredytu: Spłata kredytu w ratach kwartalnych płatna do 30 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, 4) odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i pobierane przez Wykonawcę wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni plus marża bankowa. Powyższy sposób naliczania odsetek dotyczy całego okresu kredytowania. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu w miarę potrzeb, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów z powodu nie wykorzystania przyznanych środków finansowych. 6) Wykonawca nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu a odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 7) Zmiany postanowień umowy kredytu, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku: a) niekorzystnej sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, która może zwiększyć ryzyko Banku, b) obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia. 8) Wykonawca nie pobiera opłat z tytułu zmian postanowień umowy kredytu. 9) Wykonawca nie przewiduje, nie naliczy i nie pobierze prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Integralną częścią składową umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta złożona w postępowaniu. 2) Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt w kwocie 3.900.000,00 zł. poprzez przelew na konta wskazane przez Zamawiającego. 3) terminy spłaty rat kredytu: Spłata kredytu w ratach kwartalnych płatna do 30 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, 4) odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i pobierane przez Wykonawcę wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni plus marża bankowa. Powyższy sposób naliczania odsetek dotyczy całego okresu kredytowania. 5) Wykonawca nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu a odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 6) Zmiany postanowień umowy kredytu, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku: a) niekorzystnej sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, która może zwiększyć ryzyko Banku, b) obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia. 7) Wykonawca nie pobiera opłat z tytułu zmian postanowień umowy kredytu. 8) Wykonawca nie przewiduje, nie naliczy i nie pobierze prowizji z tytułu udzielenia kredytu..

siwz.15.12

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!