Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Za.271.17.2014
8 grudnia 2015

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 290330-2014 z dnia 2014-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Ludwin
Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie. Zakres robót obejmuje: 1) ocieplenie budynku i prace towarzyszące, 2) zmianę kolorystyki elewacji, 3) ocieplenie granulatem z wełny mineralnej stropodachu, 4)…
Termin składania ofert: 2014-09-16

Numer ogłoszenia: 302998 – 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 290330 – 2014 data 01.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, fax. 0-81 7570028.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie. Zakres robót obejmuje: 1) ocieplenie budynku i prace towarzyszące, 2) zmianę kolorystyki elewacji, 3) ocieplenie granulatem z wełny mineralnej stropodachu, 4) ocieplenie dachu styropapą, 5) remont kominów, 6) demontaż pokrycia dachowego, 7) nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami i orynnowaniem, 8) wymiana okien i drzwi. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja techniczna inwestycji, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Budynek Szkoły Podstawowej będący przedmiotem zamówienia znajduje się w miejscowości Dratów na działce nr 665 w gminie Ludwin. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru robót. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów urządzeń gwarantujących najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 5. Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy, dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca składający ofertę na materiały i urządzenia równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów, takich jak: deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne oraz okres gwarancji producenta. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Wykonawca zapewnia na własny koszt, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia , do czasu gdy będą one wbudowane były zabezpieczone przed kradzieżą , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i ponosi odpowiedzialność za szkody, kradzieże i inne uszkodzenia materiałów i urządzeń. 9. Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenie ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się dokumentacją projektową i w odniesieniu do niej dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zadań. W przypadku zauważonych rozbieżności Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym i uzyskać informacje na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie. Zakres robót obejmuje: 1) ocieplenie budynku i prace towarzyszące, 2) zmianę kolorystyki elewacji, 3) ocieplenie granulatem z wełny mineralnej stropodachu, 4) ocieplenie dachu styropapą, 5) remont kominów, 6) demontaż pokrycia dachowego, 7) nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami i orynnowaniem, 8) wymiana okien i drzwi. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja techniczna inwestycji. Budynek Szkoły Podstawowej będący przedmiotem zamówienia znajduje się w miejscowości Dratów na działce nr 665 w gminie Ludwin. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru robót. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów urządzeń gwarantujących najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 5. Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy, dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca składający ofertę na materiały i urządzenia równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów, takich jak: deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne oraz okres gwarancji producenta. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Wykonawca zapewnia na własny koszt, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia , do czasu gdy będą one wbudowane były zabezpieczone przed kradzieżą , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i ponosi odpowiedzialność za szkody, kradzieże i inne uszkodzenia materiałów i urządzeń. 9. Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenie ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się dokumentacją projektową i w odniesieniu do niej dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zadań. W przypadku zauważonych rozbieżności Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym i uzyskać informacje na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2014 roku.
W ogłoszeniu powinno być: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2014 roku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51, pokój nr 5 (sekretariat).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51, pokój nr 5 (sekretariat).

siwz-termomodernizacja po zmianie.11.09.2014
siwz-termomodernizacja po zmianie.11.09.2014

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!