Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Za.271.18.2014
14 października 2014

Ogłoszenie nr 329886-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Ludwin
Zakres inwestycji obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do Ośrodka Wypoczynkowego Jagoda oraz terenów zabudowy nad jeziorem Piaseczno gm. Ludwin II-gi etap, w tym: 1. Kanalizacja podciśnieniowa – z rur PE ø 225 mm L=…
Termin składania ofert: 2014-10-21

Numer ogłoszenia: 340616 – 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329886 – 2014 data 06.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, fax. 0-81 7570028.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
W ogłoszeniu jest: Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa do Ośrodka Wypoczynkowego Jagoda oraz terenów zabudowy nad jeziorem Piaseczno gm. Ludwin II-gi etap.
W ogłoszeniu powinno być: Budowa kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Zakres inwestycji obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do Ośrodka Wypoczynkowego Jagoda oraz terenów zabudowy nad jeziorem Piaseczno gm. Ludwin II-gi etap, w tym: 1. Kanalizacja podciśnieniowa – z rur PE ø 225 mm L= 524,0 m – z rur PE ø 160 mm L= 443,0 m – z rur PE ø 110 mm L= 612,0 m – z rur PE ø 90 mm L= 287,0 m 2. Kanalizacja grawitacyjna – z rur PVC S ø 200 mm L= 1 073,0 m – z rur PVC S ø 160 mm L= 702,0 m – przyłącza grawitacyjne z rur PVC Dz 160 mm L= 117,0 m 3. Studnie zbiorcze żelbetowe z zaworami podciśnieniowymi Dz 90 mm 23 szt. 4. Studnie połączeniowe z tworzywa sztucznego Dn 400 mm na sieci -155kpl. Na przyłączach – 12kpl. 5. Ilość podłączanych posesji – 62 szt. 6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 7. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia: programu zapewnienia jakości. Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do: zapewnienia możliwości dojazdu i dojść do posesji przylegających do miejsca wykonywania robót, bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach gdzie trwają roboty. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Projekcie budowlanym, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na roboty będzie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót zwiększonej ilości robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i STWiOR. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub ominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych zawartych w dokumentacji z rzeczywistością, w szczególności: 1) lokalizację i ukształtowanie terenu 2) istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz 3) stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu (w tym zasilanie placu budowy w energię elektryczną oraz instalacje wodno- kanalizacyjne) 4) możliwość zagospodarowania placu budowy, w tym składowanie materiałów. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: 1) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 2) harmonogram rzeczowo – finansowy 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWOiR zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SWOiRT. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.
W ogłoszeniu powinno być: Zakres inwestycji obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno, w tym: 1. Kanalizacja podciśnieniowa – z rur PE ø 225 mm L= 524,0 m – z rur PE ø 160 mm L= 443,0 m – z rur PE ø 110 mm L= 612,0 m – z rur PE ø 90 mm L= 287,0 m 2. Kanalizacja grawitacyjna – z rur PVC S ø 200 mm L= 1 073,0 m – z rur PVC S ø 160 mm L= 702,0 m – przyłącza grawitacyjne z rur PVC Dz 160 mm L= 117,0 m 3. Studnie zbiorcze żelbetowe z zaworami podciśnieniowymi Dz 90 mm 23 szt. 4. Studnie połączeniowe z tworzywa sztucznego Dn 400 mm na sieci -155kpl. Na przyłączach – 12kpl. 5. Ilość podłączanych posesji – 62 szt. 6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 7. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia: programu zapewnienia jakości. Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do: zapewnienia możliwości dojazdu i dojść do posesji przylegających do miejsca wykonywania robót, bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach gdzie trwają roboty. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Projekcie budowlanym, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na roboty będzie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót zwiększonej ilości robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i STWiOR. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub ominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych zawartych w dokumentacji z rzeczywistością, w szczególności: 1) lokalizację i ukształtowanie terenu 2) istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz 3) stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu (w tym zasilanie placu budowy w energię elektryczną oraz instalacje wodno- kanalizacyjne) 4) możliwość zagospodarowania placu budowy, w tym składowanie materiałów. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: 1) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 2) harmonogram rzeczowo – finansowy 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWOiR zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SWOiRT. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.

Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p
Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p
Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p
Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_2014.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!