OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUDWIN o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Ludwin
6 maja 2024

Ludwin, dn.  6 maja 2024 r.

Znak sprawy: ZP.6720.1.2024

PLAN OGÓLNY 2024

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUDWIN

o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Ludwin

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) ogłaszam, o podjęciu przez Radę Gminy Ludwin Uchwały Nr LII/357/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniaPlanu ogólnego Gminy Ludwin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego  oraz do prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Ludwin w terminie do 10 czerwca 2024 r. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego dostępnym w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Druki i formularze – wniosek ZP-6.

Wnioski można składać w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub poprzez platformę ePUAP: /94a8ycso8l/skrytka.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby i adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ludwin.

Karta informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Ochrona danych osobowych/Przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ludwin danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli dane te nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Ludwin

OGŁOSZENIE PLAN OGÓLNY wnioski

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!