Ogłoszenie Wójta Gminy Ludwin
1 września 2016

o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Ludwin w obrębach Ludwin – Kolonia i Dratów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 50 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ludwin uchwały Nr XIX/105/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Ludwin w obrębach Ludwin – Kolonia i Dratów. Opracowaniem objęto obszary, określone na załącznikach graficznych do ww. uchwały, w granicach działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Ludwin – Kolonia o nr ewid. 237/1, 237/7, 237/11, 237/13, 237/17, 237/19, oraz obrębie Dratów o nr ewid. 495/5 i 496.
Zainteresowani mogą składać wnioski do terenów objętych zmianą planu. Wnioski należy składać do Wójta Gminy w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ludwin 21-075 Ludwin, w terminie 21 dni, licząc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone
w formie pisemnej do Wójta Gminy, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin, pokój 22 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected], w terminie 21 dni, licząc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ludwin.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

ogłoszenie-1.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!