Ograniczenia w używaniu wyrobów pirotechnicznych
27 grudnia 2016

Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 525 i 1960) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz
używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie
województwa lubelskiego.
§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje
od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 31 grudnia
2016 r. i 1 stycznia 2017 r.
2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2016 r.
i 1 stycznia 2017 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich
wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska
naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie
pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską
lub opiekę.
§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów
pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące
się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania
z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania
przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań
ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet
do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14
wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny
wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach
– na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1713) oraz ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1094, 774, 1485 i 1707).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2016 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!