Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi gminnej 105144L – Dr pow.2005L-Kol.Ludwin-gr.gm.Łęczna
20 sierpnia 2010

Numer ogłoszenia: 226803 – 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi gminnej 105144L – Dr pow.2005L-Kol.Ludwin-gr.gm.Łęczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi gminnej 105144L – Dr pow.2005L-Kol.Ludwin-gr.gm.Łęczna. Wymagania wynikające z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin – 7.3 KDG – drogi gminne (klasy L i D)- o ustaleniach: 1) ustala się następujące parametry techniczne dróg: a) szerokość jezdni – w pierwszym etapie: 3,0 – 3,5 metrów, docelowo: 5 – 5,5 metrów, b) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m dla dróg klasy D oraz 15 m dla dróg klasy L, c) dostępność nieograniczona; 2) ustala się minimalne odległości budynków od krawędzi jezdni: a) domy mieszkalne i obiekty usługowe 1- i 2-kondygnacyjne – 15 metrów, b) domy mieszkalne i obiekty usługowe o większej liczbie kondygnacji – 20 metrów, c) szpitale, sanatoria i inne obiekty wymagające szczególnej ochrony – 80 metrów 3) ustala się minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg gminnych obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi: a) na obszarach zabudowanych – 6 metrów, b) poza terenami zabudowanymi – 15 metrów 4) w terenach zwartej zabudowy, gdzie wykształcona została linia zabudowy, dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości od krawędzi jezdni wyznaczonej przez tę linię, lecz w odległościach nie mniejszych niż określone w ustawie o drogach publicznych; 5) określenie granic obszarów zabudowanych następuje zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 6) podane odległości w punkcie 2) nie dotyczą ogrodzeń, obiektów wodnych melioracji oraz budownictwa komunikacyjnego (w tym chodników, zatok i wiat przystankowych); nie dopuszcza się jednak lokalizowania ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających dróg szerokość których ustala się wg punktu a) dla całego odcinka drogi o danej funkcji. Elementy przedmiotowej drogi gminnej: klasa techniczna drogi – L, kategoria obciążenia ruchem – KR 1, długość drogi – 1,22km . Przewiduje się parametry projektowanej drogi : podbudowa z kruszyw naturalnych, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych szerokość jezdni 5-5,5m, pobocza, odwodnienie do rowów przydrożnych zjazdy, oznakowanie Zakres opracowania przez Wykonawcę: 1. Uzyskanie aktualnych map zasadniczych do celów projektowych – wg potrzeb projektującego, 2. Badania geologiczne – wykonać dla potrzeb projektowania, 3. Urządzenia obce – projekt przebudowy w zakresie wynikającym z konieczności projektowych zadania drogowego, 4. 5. Projekt budowlano-wykonawczy – (6 egz). 6. Kosztorys inwestorski – (2 egz), 7. Kosztorys nakładczy – (3 egz), 8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ( 3 egz.), 9. Sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, 10. Projekt stałej organizacji ruchu drogowego – (3 egz.), Opracowany projekt winien posiadać konieczne opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa. Dokumentacja projektowa wymagać będzie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – uzyskanie decyzji środowiskowej należy do Wykonawcy. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do jej wykonania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz 1118 z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do ustawy zawartymi w rozporządzeniach z uwzględnieniem obowiązujących norm jakościowych i technologicznych a w szczególności: 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004r nr 202 poz. 2072 ze zmianami). 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389). Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie zamawiającego, a sporządzony na tę okoliczność protokół zdawczo – odbiorczy będzie podstawą do wystawienia faktury zamawiającemu za zrealizowane zamówienie. Wykonawca dokumentacji przekaże zamawiającemu całość opracowań w formie elektronicznej(część opisowa i graficzna -pdf, cześć kosztorysowa zgodna z systemem NORMA). Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z opracowaniem papierowym. 6. Do obowiązków wykonawcy należy: a) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, b) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję obiektu, c) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, d) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, f) udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, g) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń. 7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia i dokumenty niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę. 8. Wykonawca uzyska pozwolenia na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane z akceptacją przebiegu projektowanej inwestycji. 9. Prawa autorskie przejdą na Zamawiającego z chwilą przekazania dokumentacji. 10. Do obowiązków Wykonawcy będzie także należało pełnienie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych. W czasie pełnienia nadzoru autorskiego dopuszcza się wystawianie faktur częściowych w wysokościach proporcjonalnych do zakresu wykonanych robót budowlanych, pod warunkiem, że faktura końcowa za pełnienie nadzoru nie może być niższa niż 30 % ogólnej kwoty należnej Wykonawcy za pełnienie nadzoru. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; c) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy; d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: – wykazanie się doświadczeniem, tj. wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 projekty na budowę/przebudowę drogi o dł. min. 1km (każdy projekt oddzielnie)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: – wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług tj.: a) autor projektu na budowę drogi: posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, wykazany: – min. jeden projekt na budowę/przebudowę drogi o dł. min. 1,0km, zrealizowany w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, będący członkiem Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; b) sprawdzający: posiadający min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, uprawnienia bez ograniczeń w zakresie dróg, będący członkiem Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; oraz przedłożenie informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok. nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pełniący Funkcję Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

siwz 20-08-2010

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!