Pełnienie roli Inspektora Nadzoru
19 maja 2010

Ludwin: Pełnienie roli Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą:Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172 6921 UM0300071 09 w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego PROW na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 96484 – 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010

[b]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi[/b]

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie roli Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą:Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172 6921 UM0300071 09 w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego PROW na lata 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usługi Pełnienia roli Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą: Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia etap I objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172 6921 UM0300071 09 w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego PROW na lata 2007-2013 Sieć kanalizacyjna rozdzielcza odprowadzać będzie ścieki socjalno bytowe z gospodarstw rolnych i siedlisk zlokalizowanych w miejscowościach: Dratów, Dąbrowa i Dratów Kolonia. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PE 100 SDR 11 : PE 160/14,6 mb 1 953.0 PE 125/11,4 mb 1 452.0 PE 110/10 mb 3 456.0 PE 90/8.2 mb 2 319.0 PE 75 6.8 mb 2 051.0 PE 63 5.8 mb 923.0 PE 63 5.8 (przyłącza) mb 5 428.0 przepompownia indywidualna szt 226 przepompownia indywidualna spec. szt 2 zestawów odpowietrzających szt 4 studzienek technologicznych szt 14 rurociągów grawitacyjnych 160 mm mb 1 265.0 Zamiarem Zamawiającego jest, aby Inspektor Nadzoru działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu, co szczegółowo zostanie określone w zawartej z nim umowie. 1. Podstawowe obowiązki w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych polegać będą na: 1) sprawdzeniu dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. l133 z późn zm.). 2) opracowaniu w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację przetargową (w wersji papierowej i elektronicznej i będzie brał udział w formułowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. 3) nanoszeniu poprawek w dokumentach przetargowych, 2. Podstawowe obowiązki w czasie od wyboru oferenta do rozpoczęcia robót budowlanych polegają na: 1) przekazaniu dokumentacji wykonawcy; 2) przejęciu od wykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiającego cykl realizacji inwestycji; 3) udział w przekazywaniu wykonawcy placu budowy; 3. Podstawowe obowiązki w trakcie prowadzenia robót budowlanych polegają na: 1) ogólnym nadzorze nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 2) kierowanie realizacją inwestycji, sporządzał dokumentację, prowadził rejestr robót, opiniował harmonogram rzeczowo finansowy zgodnie z procedurami i standardami Unii Europejskiej i wymogami Programu w ramach, którego realizowany jest przedmiot zamówienia, a także opiniował płatności, a następnie po zakończeniu realizacji inwestycji przekaże dokumentację w całości Zamawiającemu celem archiwizacji. 3) przedstawia opinie Zamawiającemu na temat podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. W przypadku opinii negatywnej przedstawia pisemnie uzasadnienie swojej decyzji. 4) wydaje Kierownikowi Budowy/Robót polecenia niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji inwestycji potwierdzone wpisem do dziennika budowy. sprawdza wykonanie tych poleceń potwierdzając ich wykonanie również wpisem do dziennika budowy. 5) sprawdza i analizuje postęp robót budowlano-montażowych. 6) za zgodą Zamawiającego ma prawo zawiesić część lub wszystkie roboty budowlane oraz dostawy, przedstawiając Wykonawcy robót budowlanych podstawę takiej decyzji. 7) sprawdza i odbiera roboty budowlane, które mają być zakryte lub usunięte, uczestniczy w próbach i akceptacji instalacji technicznych; przygotowuje i uczestniczy w procesie przyjęcia zakończonych robót oraz dostarczonych i zamontowanych urządzeń, a także w przekazaniu ich do eksploatacji. 8) w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych zawiadamia o fizycznych warunkach, które uważa za nie do przewidzenia, Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić czy i w jakim stopniu warunki te były nieprzewidywalne, a określiwszy ich wpływ na termin ostateczny i koszt realizacji zadania, natychmiast poinformować Zamawiającego. Decyzja ostateczna, obowiązująca wszystkie strony będzie podjęta przez Zamawiającego. 9) przeprowadzi szczegółowe badanie sytuacji bieżącej realizowanej inwestycji, opierając się na dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego: projekcie budowlanym, przedmiarze robót, dokumentach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, pozwoleniu na budowę oraz przyjętym harmonogramie i na tej podstawie zidentyfikuje ewentualne obszary problemowe i zarekomenduje działania zapobiegawcze. 10) będzie odpowiedzialny za organizowanie i koordynowanie procesu inwestycyjnego, obejmującego roboty budowlane i dostawy sprzętu, będzie sprawdzał jakość robót i dokonywał kontroli dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów dostarczonych materiałów, urządzeń i sprzętu, będzie dokonywał częściowego i końcowego odbioru robót a takle będzie dokonywał rozliczania płatności odnoszących się do robót oraz będzie kontrolował rzeczowy i finansowy postęp robót. 11) sprawdza czy personel kierujący robotami budowlanymi zatrudniony przez Wykonawców robót budowlanych spełnia warunki umowy oraz czy posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych 12) będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zapewni dyspozycyjność nadzoru na placu budowy 13) będzie sporządzał sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawiał je Zamawiającemu w terminach wzajemnie uzgodnionych. 14) sprawdza czy wszystkie polisy ubezpieczeniowe, wymagane zgodnie z umową na Wykonanie robót budowlanych są utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas trwania tej umowy. 15) wydawaniu zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym; 16) podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu; 17) prowadzeniu nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym; 18) stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiającego; 19) współpracy z nadzorem autorskim; 20) ocenianie i weryfikowanie propozycji ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym i przedkłada Zamawiającemu. 21) w porozumieniu z Zamawiającym odpowiada za zatwierdzenie lub odrzucenie zmian w robotach zaproponowanych przez Wykonawcę, które mają przyspieszyć zakończenie robót. poprawić wydajność lub wprowadzić zmiany, które byłyby korzystne dla Zamawiającego 22) negocjuje z Wykonawcą robót budowlanych i uzgadnia z Zamawiającym wszystkie zmiany w zakresie wartości robót i odchyleń od harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji 23) w przypadku, gdy pojawią się roboty nie zawarte w projektach budowlanych, Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych sposób działania. 24) przeprowadza procedury związane z ewentualnymi zmianami pozwolenia na budowę. 25) informuje Zamawiającego o nieprawidłowościach czy problemach pojawiających się podczas realizacji inwestycji i zapobiega wszelkim roszczeniom i zwłokom. kiedy tylko jest to możliwe. 26) sprawdza jakość wykonanych prac, użytych materiałów, a zwłaszcza zapobiega zastosowaniu wadliwych materiałów budowlanych, które nie są dopuszczone do użytku i stosowania w budownictwie. 27) Sprawdza i akceptuje wszystkie atesty i certyfikaty urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane. 28) opracowaniu raportów okresowych i raportu końcowego. 29) sprawdzi i skompletuje dokumentację powykonawczą, zatwierdzi ją, a następnie przekaże Zamawiającemu. 30) obsługa Okresu Gwarancyjnego. Wykonawca będzie podejmował działania wynikające z ujawnienia ewentualnych wad i usterek, nadzorował ich usuwanie, organizował i uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 31) przeprowadza regularne inspekcje placu budowy, aby sprawdzić jakość materiałów, zgodność wykonywanych prac budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę. przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz umową. 32) egzekwuje od Wykonawców robót budowlanych dokumentację powykonawczą wg zasad prawa budowlanego 4. Podstawowe obowiązki w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji polegają na: 1) ogólnym nadzorze nad realizacją Zadania 2) opracowanie Sprawozdań z Realizacji Projektu 3) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją projektu, 4) sporządza Protokoły Konieczności i Negocjacji. 5) ściśle współpracuje z Zamawiającym, w zakresie dotyczącym rozliczeń realizowanej inwestycji, w razie potrzeby w terminach uzgodnionych z Zamawiającym organizacje narady techniczne w sprawach dotyczących bieżących i przyszłych robót oraz zgodności ich realizacji z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 6) wykona ostateczne finansowe i rzeczowe rozliczenie wykonanych robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. 7) dostarczy wszelkie dane w zakresie zrealizowanego zadania niezbędne do opracowania sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 8) Opracowywanie dla instytucji wdrażającej wszelkich analiz i informacji dotyczących realizacji robót. 9) Sprawdzeniu i skompletowaniu dokumentację powykonawczej, zatwierdzeniu jej, a następnie przekaże ją Zamawiającemu 10) Przygotowania wniosków o płatność 11) Uczestniczenie w pracach związanych z audytem Instytucji Pośredniczących i Finansujących 12) Spełnia role arbitra w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. 13) Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczania zadania. 14) Wszystkie dokumenty będą opatrywane znakami zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5. Zwycięzca przetargu powinien w trakcie procesu inwestycyjnego podejmować także inne działania, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji. Będzie on także zobowiązany do przygotowania i sporządzania dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do instytucji finansujących tę inwestycję. 6.Wykonawca wykonuje nadzór inwestorski na robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie umowy na roboty budowlane, zgodnie z jej zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczeń Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy. 8. Wykonawca będzie konsultował wszystkie decyzje ważne z punktu widzenia realizacji inwestycji z Zamawiającym. 9.Zamawiający będzie podejmować ostateczne decyzje odnośnie zatwierdzenia formularzy dokumentów opracowanych przez Wykonawcę, wszelkich zmian w harmonogramach rzeczowo – finansowych, a także zmian w zakresie robót budowlanych. 10.Wykonując swoją funkcję Wykonawca powinien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią dla prawidłowej realizacji umowy. Strukturą bezpośrednio będzie kierował Kierownik Zespołu Inspektorów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 79.42.11.00-2, 71.24.80.00-8, 71.24.70.00-1, 71.31.13.00-4, 71.31.80.00-0, 71.54.00.00-5, 71.31.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 2500,00zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł )

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla min. 1 osoby.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 3 mln PLN brutto jednocześnie współfinansowanej ze środków zewnętrznych.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże dyspononowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej ( min. 1 osoba w każdej wymienionej specjalności): a) Kierownik Zespołu Inspektora nadzoru posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru lub Kierownika zespołu dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego o podobnym zakresie współfinansowanego ze środków zewnętrznych; b) inspektora nadzoru branży sanitarnej posiadającym: – uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) – aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego c) inspektora nadzoru branży elektrycznej posiadającym: – uprawnienia budowlane w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) (podstawa prawna – art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tj. DzU z 2006r.> nr 156, poz. 1118) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. potencjałem kadrowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może dotyczyć m.in. : a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. c) nastąpiła zmiana składu osobowego zespołu Inżyniera Nadzoru. d) nastąpiła zmiana terminu umowy na roboty budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Objęty umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pełniący Funkcje Wójta Gminy Ludwin

/-/ Sławomir Czubacki

SIWZ 07-04-2010

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!