Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 – USŁUGI SĄSIEDZKIE
4 czerwca 2024

USŁUGI SĄSIEDZKIE – WAŻNA INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie informuje, że w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 . Moduł I Gmina Ludwin otrzymała dotację celową                    z budżetu państwa w wysokości 34 000 zł na uruchomienie i utrzymanie usług sąsiedzkich wkład własny 8 500 zł. W ramach Modułu II Gmina Ludwin otrzymała dotację w kwocie 4 200 zł na zakup obsługi systemu dla opasek zakupionych w 2022 r. wkład własny 1 050 zł.

Usługi sąsiedzkie są to usługi „prostej opieki”, mające charakter podstawowy                                i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. pomoc w przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, uporządkowaniu mieszkania), podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Pomoc w formie usług sąsiedzkich przyznawana będzie w pierwszej kolejności osobom samotnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub z ustaloną całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznaje się w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie i nie większym  niż 40 godzin w miesiącu.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

jest pełnoletnia;
nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich),
została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie są świadczeniem odpłatnym, zgodnie z tabelą odpłatności, którą reguluje  Uchwała Nr LIII/364/2024 Rady Gminy Ludwin z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za usługi sąsiedzkie  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776 zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600 zł na osobę w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej  planuje objąć usługami sąsiedzkimi 5 środowisk zgodnie z założeniami Programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 81 75-70-337 z  pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ludwinie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!