„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 1+888,56 NA DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0018 – UCIEKAJKA, GM. LUDWIN”
28 października 2019

Pytania i wyjaśnienia – „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 1+888,56 NA DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0018 – UCIEKAJKA, GM. LUDWIN”

 

Znak sprawy: Za.271.10.2019

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 1+888,56 NA DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0018 – UCIEKAJKA, GM. LUDWIN”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2019 r. pod numerem: 611451-N-2019.

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 1+888,56 NA DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0018 – UCIEKAJKA, GM. LUDWIN” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz na fakt braku

warstwy wyrównawczej prosimy o prosimy o zamianę zapisów dotyczących

wykonania warstwy ścieralnej z „wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

AC 11S z asfaltem 50/70, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm” na następujący: „wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70,

warstwa ścieralna, średnia gr. w-wy 4 cm”.

  1. Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną na odcinku od km

0+300,28 do km 0+325,28 należy wykonać nawierzchnię bitumiczną o szerokości

5 m. Załączony przedmiar robót z kosztorysem ofertowym nie obejmują w/w

odcinka. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą powierzchnię

warstwy ścieralnej tj. o ilość 25,0×5,0=125 m2.

 

Odpowiedzi:

Ad 1) Inwestor wymaga, aby warstwa ścieralna z. betonu asfaltowego AC 11 S z asfaltem 50/70, po wybudowaniu posiadała minimum gr. 4 cm.

Ad 2) Nawierzchnia o szerokości 5,0 m. (mijanka) występuje w ciągu omawianego odcinka drogi w km 0+300,28 do km 0+325,28, zatem w przedmiarze oraz kosztorysie brakuje 25 m2. (5,0-4,0) x 25,0 = 25,00 m2, które zostanie dodane do pozycji: „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm”.

 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

kosztorys OFERTOWY 20191028

przedmiar 20191028

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!