Pytania i wyjaśnienia
26 czerwca 2015

Znak sprawy: Za.271.6.2015

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 94.124,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic”.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 153556 – 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015.

Pytania:
1. Czy Gmina wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
2. Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu się egzekucji i umowie kredytowej?
3. Czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do udostępnienia na żądanie Banku lub umieszczania na oficjalnej stronie internetowej następujących informacji i dokumentów w całym okresie kredytowania:
– kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-28S i Rb-27S,
– rocznych sprawozdań opisowych wraz z opiniami RIO,
– uchwała budżetowych i dot. WPF wraz z wymaganymi opiniami RIO,
– szczegółowych informacji o stanie zobowiązań kredytowych?

Wyjaśnienia:
Ad 1. Tak,
Ad 2. Tak,
Ad 3. Tak.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 26.06.2015 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!