Pytania i wyjaśnienia – „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
18 listopada 2016

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2016 r. pod numerem: 338089 – 2016.

Ludwin, dn. 18.11.2016 r.

Wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie”, Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:
1. Prosimy o informację czy winda gastronomiczna wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej.
2. Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej windy osobowej.
3. Prosimy o informację czy wyposażenie kuchni wchodzi w zakres zamówienia tj. blaty kuchenne, taborety gazowe, zlewozmywaki, okapy, lodówki itp. Jeżeli tak to prosimy o określenie ilościowe oraz jakościowe wyposażenie przewidzianego do dostarczenia.
4. Prosimy o informację czy wyposażenie biblioteki tj. stoły, krzesła, regały magazynowe, szafki, biurka itp. Wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o określenie ilościowe i jakościowe wyposażenia przewidzianego do dostarczenia.
5. Czy okienka podawcze w pom. 1.8 i 1.9 są przewidziane do dostarczenia i zamontowania?
6. Czy ogrodzenie wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej na ten zakres prac.
7. W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym, prosimy o potwierdzenie że przedmiary robót załączone przez Zamawiającego są jedynie materiałem pomocniczym i wykonawcy mają dokonać własnych wyliczeń i wyceny na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.
8. Prosimy o udostepnienie przekroju warstwy P5.
9. Prosimy o potwierdzenie że sufity podwieszane należy wykonać z płyt gipsowych GKB gr. 12,5 mm.
10. Prosimy o potwierdzenie że izolacja pozioma na ławach i stopach fundamentowych ma być wykonywana z papy bezpośrednio pod ścianami fundamentowymi bez izolacji pośredniej na chudym betonie.
11. Prosimy o potwierdzenie że nie należy wykonywać izolacji przeciwwilgociowej pionowej ław i stóp fundamentowych.
12. Prosimy o przeanalizowanie głębokości posadowienia budynku. Według dokumentacji projektowej jest to -0,8 m natomiast dla tej strefy klimatycznej głębokość przemarzania gruntu wynosi -1,0 m. W przypadku zmiany głębokości posadowienia prosimy o przekazanie dokumentacji zamiennej z przeprojektowaną głębokością posadowienia oraz adekwatne przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian przez Oferentów.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Nie wchodzi, należy pozostawić szacht windowy bez montażu urządzenia.
Ad. 2. Wszystkie dane są zamieszczone w opisie technicznym pkt. 22.8.
Ad. 3. Wyposażenie kuchni nie wchodzi w zakres zamówienia.
Ad. 4. Wyposażenie biblioteki nie wchodzi w zakres zamówienia.
Ad. 5. Tak, są przewidziane.
Ad. 6. Ogrodzenie nie wchodzi w zakres zamówienia.
Ad. 7. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego są jedynie materiałem pomocniczym.
Ad. 8.
– kostka betonowa gr.6cm
– podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.4cm
– stabilizacja cementem do RM 1,5 gr. 15cm
– podsypka piaskowa gr.12cm
– ubita ziemia
Ad. 9. Tak lub zgodnie z przyjętym systemem i ewentualnymi zaleceniami w części „aranżacja wnętrz”.
Ad. 10. Tak, należy wykonać izolację poziomą na ławach i stopach fundamentowych
z papy bezpośrednio pod ścianami fundamentowymi.
Ad. 11. Nie należy wykonywać izolacji przeciwwilgociowej pionowej ław i stóp fundamentowych.
Ad. 12. Z badań wynika, iż na części budynku bezpośrednio pod warstwa nasypu występują piaski. Wobec tego w tej części nie ma niebezpieczeństwa wysadzinowości fundamentów. W części występuje warstwa pyłów o wątpliwej wysadzinowości. W tej strefie należałoby wykonać warstwę 20cm betonu podkładowego. Przypominamy, iż badania mają charakter punktowy i nie oddają całości zagadnienia. Należy przyjąć w wycenie, iż możliwe jest miejscowe pogłębianie fundamentów do gruntu nośnego.

Pytania:
1. W zapisie SIWZ pkt. XIII 1.2 jest wykaz osób jakimi musi dysponować Wykonawca
1) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
2) Kierownik robót w specjalności sanitarnej
3) Kierownik robót w specjalności elektrycznej.
Natomiast w pkt.3 tego rozdziału pisze, że wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg.
2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu XIX pkt. 7 SIWZ – „Przed zawarciem umowy z Zamawiającym wykonawca przedstawi do akceptacji umowy z podwykonawcami wymienionymi w ofercie.”
Jak ten zapis ma się do zapisów par. 6 wzoru umowy (załącznik nr 2)?
Zważywszy, że projekt umowy należy przedstawić zamawiającemu 30 dni przed terminem zawarcia umowy oraz kopii umowy 7 dni po terminie jej podpisania, należy już przystępując do przetargu pozawierać umowy z podwykonawcami, nawet na te roboty, które będą wykonywane w roku 2019?
Umowa z zamawiającym może zatem być zawarta najwcześniej po 30 dniach od daty ogłoszenia wyboru oferty najkorzystniejszej, więc termin zawiązania ofertą 30 dni jest za krótki.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Wykonawca powinien dysponować osobami o uprawnieniach kierowników robót w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej; omyłka pisarska w SIWZ. Zamawiający zmienia treść SIWZ w XIII 3.2) na: „oświadczenie, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową odpowiednią do wykonania zamówienia, wykonał roboty budowlane określone w punkcie XIII.1.2) SIWZ należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przedmiotowe roboty prawidłowo ukończone, a także że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności sanitarnej oraz specjalności elektrycznej.”
Ad. 2. Wykonawca nie musi zawierać umów z podwykonawcami na roboty, przed zawarciem umowy z Zamawiającym; akceptacja tych umów będzie następowała zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą dopiero na etapie realizacji podpisanej umowy na przedmiotowe zamówienie publ. Zamawiający zmienia treść zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 30 dni przed jej zawarciem z Podwykonawcą.”

Pytania:
1. Proszę potwierdzić wymagania dotyczące izolacyjności termicznej dla okien oraz drzwi i fasad aluminiowych względem SIWZ.
2. Proszę potwierdzić konieczność stosowania nawiewników (pogarszają one izolacyjność termiczną oraz akustyczną okien). Jeśli tak, to jaką należy przyjmować ilość na każde okno?
3. Proszę potwierdzić konieczność zastosowana okuć obwiedniowych antywyważeniowych. Proszę określić jakiej mają być klasy (oznaczane RC(WK))
Informujemy iż okna uchylne nie mogą mieć wyższej odporności i nie jest w nich montowane okucie obwiedniowe. Jeśli tak to czy na kondygnacji piętra także powinny być takie stosowane?
4. Proszę potwierdzić wymagania dotyczące podanej budowy szkła. Jeśli tak to czy na kondygnacji piętra także powinny być takie zastosowane?
5. Czy załączone projekty zostały zaopiniowane przez rzeczoznawcę ds. p.-poż?
6. Czy oznaczone okno O8(EI30) ma być oknem technicznym rozwieranym czy może powinno być stałe-FIX (dolna kwatera nie może być uchylną)?
7. Zestawienie stolarki drzwiowej nie określa schematycznie typu wypełnień drzwi
Proszę jednoznacznie określić które drzwi mają być szklane, a które pełne?
8. Czy dla drzwi zewnętrznych należy przyjmować po dwa zamki antywłamaniowe (jakiej klasy )? Czy można zastosować jeden zamek listwowy odpowiedniej klasy (Multiblindo)?
9. Dla których drzwi (poza EI) należy przyjmować zastosowanie pochwytów oraz samozamykaczy (SZ)? Brak określenia w Zestawieniu.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Zgodnie z Załącznikiem 2. Do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zestawieniem stolarki należy przyjąć, iż wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max):
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 1,1[W/(m2·K)]
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: 1,5[W/(m2·K)]
Ad. 2. Należy zastosować nawiewniki okienne w oknach, gdzie nie występuje wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu.
Ad. 3. Min. 3WK. Należy zastosować we wszystkich oknach.
Ad. 4. Potwierdzamy wymagania. Należy zastosować we wszystkich oknach.
Ad. 5. Tak, do wglądu w projekcie budowlanym. Dodatkowo w opisie technicznym znajduje się opis ochrony przeciwpożarowej.
Ad. 6. Należy wykonać dole skrzydło nieotwieralne. Drugie zg. z projektem.
Ad. 7. Zgodnie z projektem „aranżacji wnętrz”.
Ad. 8 Należy zastosować dwa niezależne zamki antywłamaniowe klasy 4 dostosowane pod dwie wkładki patentowe.
Ad. 9 Pochwyty zgodnie z projektem „aranżacji wnętrz”. Samozamykacze oznaczone na rzutach budynku jako „SZ”.

Pytania:
1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony dotyczący zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu wraz z wykonaniem obiektu kubaturowego na kwotę ponad 4 000 000 zł brutto?
Odpowiedzi:
Ad. 1. Tak, uzna warunek za spełniony.

Pytania:
1. Czy zakres przetargu obejmuje dostawę całości wyposażenia ujętego w Projekcie Wykonawczym Aranżacji Wnętrz (meble, zmywarki, garnki, noże, itd.) czy też zakres przetargu obejmuje wyłącznie roboty i dostawy ujęte w zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze robót?
2. Czy kosztorys ofertowy należy dołączyć do składanej oferty czy dopiero w terminie 5 dni od wezwania Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej?
3. Czy Zamawiający będzie w stanie zapewnić środki finansowe w przypadku wcześniejszego zakończenia robót przez Wykonawcę niż zakładany w umowie dzień 30.06.2019 r.? Prosimy o przedstawienie planowanego finansowania rocznego inwestycji przez Zamawiającego.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy zaproponowany w ofercie okres gwarancji dotyczyć ma tylko wykonanych robót, czy również zamontowanych urządzeń? Standardowy okres gwarancji na urządzenia udzielany przez producentów wynosi 24 miesiące. Zwracam uwagę, że wydłużenie tego okresu powoduje zwiększenie kosztów Inwestycji.
5. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić koszt przeglądów serwisowych urządzeń (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) przez udzielony okres gwarancji?
6. W związku ze zmianą ogłoszenia i zamieszczonymi nowymi dokumentami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.11.2016 r. prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie w celu starannego przygotowania ofert przez potencjalnych wykonawców.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Tylko to co jest w przedmiarze robót.
Ad. 2. Kosztorys należy dołączyć do składanej oferty.
Ad. 3. Zamawiający przewiduje finansowanie zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do zawartej umowy, opracowanym przez strony przed jej podpisaniem, przy uwzględnieniu dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych. Przewidywany harmonogram finansowania wyrażony w procentach jest następujący:
2016 r. – 13,32%, 2017 r. – 39,64%, 2018 r. – 32,72%, 2019 r. – 14,32% (wartość procentowa została wyliczona w stosunku do wartości kosztorysu inwestorskiego).
Ad. 4. Okres gwarancji dotyczy zarówno wykonanych robót jak również zamontowanych urządzeń.
Ad. 5. Tak, należy uwzględnić koszt przeglądów serwisowych urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Ad. 6. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu o 2 tygodnie.
Pytania:
Przedmiar w branży budowlanej:
1. Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż windy gospodarczej. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiotu robót.
2. W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 135 przyjęto stabilizację z mieszanki Rm=1,5 MPa, natomiast w projekcie budowlanym rys. nr 2 mieszankę RM=5,0 MPa. Prosimy o określenie właściwej mieszanki.
3. W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 65, 94, 99 przyjęto naliczenie czasu pracy, natomiast nie przyjęto poz. obejmującej ustawienie rusztowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy do zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia należy tylko wyposażenie ujęte w przedmiarze robót budowlanych w poz. 100-105.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Nie wchodzi, należy pozostawić szacht windowy bez montaży urządzenia.
Ad. 2. Mieszanka RM=5,0MPa.
Ad. 3. Należy przyjąć w wycenie ofertowej rozstawienie i złożenie rusztowań potrzebnych do wykonania robót związanych z tą inwestycją.
Ad. 4 Takie wyposażenie jest ujęte w kosztorysie budowlanym.
Pytania:
Przedmiar sanitarny w dziale:
1.
a) „Instalacja wody zimnej i ciepłej” nie zawiera pozycji dotyczących izolacji przewodów oraz zaworów HA. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji.
b) „Instalacja p.poż. hydrantowa” zawiera pozycję: „Izolacja rurociągów na bazie polieet-gr.20mm”. w opisie technicznym podano z kolei otuliny z wełny mineralnej w płaszczu z folii PVC. Prosimy o wskazanie materiału z jakiego ma zostać wykonana izolacja przewodów instalacji hydrantowej i ewentualne poprawienie przedmiaru robót.
c) „Instalacje i sieci zewnętrzne-wodociąg” zawiera pozycję:” Wodomierze objętościowy DN40″ oraz dodatki za wykonanie podejść do wodomierza 25 mm. W projekcie wykonawczym wskazano wodomierz mokrobieżny dn 32 mm (oraz na rysunku dn40). Prosimy o podanie poprawnej średnicy wodomierza i ewentualnie poprawienie przedmiaru robót.
d) „Instalacje i sieci zewnętrzne-wodociąg” zawiera pozycję: „Zawór antyskażeniowy typ EA dn40”. Projekt wykonawczy wskazuje zawór o średnicy2″ oraz nie ujęte w tym miejscu zawory grzybkowe skośne (11/2″ lub 2″ wg rysunku) i filtr siatkowy 2″ oraz obudowy z płyt Promat EI60. Prosimy o podanie poprawnej średnicy zaworu, ewentualnie poprawienie przedmiaru robót i dodanie brakujących pozycji.
e) „Instalacje i sieci zewnętrzne-wodociąg” zawiera pozycje: „Sieci wodociągowe- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 75×4,5 mm” oraz kolejną „Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE. PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewnętrznej 40mm”. Prosimy o poprawienie pozycji dotyczącej łączenia rur.
f) „Instalacje i sieci zewnętrzne -kanalizacja sanitarna” zawiera pozycję „Montaż studni rewizyjnej DN600 z włazem z manszetami połączeniowymi i kinetą połączeniową typu T” sugerującą wykonanie studni betonowe. W projekcie podano: „Zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną inspekcyjną niewłazową -DN425 W skład studni DN 600 wchodzi”. Prosimy o podanie czy należy przewidzieć wykonanie studzienki tworzywowej DN 425, czy DN 600.
g) „Instalacje i sieci zewnętrzne -kanalizacja sanitarna” zawiera pozycje: „Siec-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. Zewnętrznej 160 mm” oraz kolejną „Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90mm”. Prosimy o poprawienie pozycji dotyczącej łączenia rur.
2. W związku z rozbieżnościami w projekcie wykonawczym wewnętrznej instalacji sanitarnych (opisie technicznym i wykazie materiałów) prosimy o wskazanie elementów) układu zabezpieczeń kotłowni. Według tabeli str. 22 wycenie podlega moduł alarmowy MD-2.ZA oraz sygnalizator SL-31, zaś w zestawieniu materiałów str. 34 wskazano moduł sterujący MD-8.Z oraz sygnalizator SL-21. Z kolei w specyfikacji technicznej podano moduł MD-2.ZA oraz sygnalizator SL-32. Prosimy o podanie właściwych elementów układu zabezpieczeń kotłowni.
3. Czy przedmiotem zamówienia objęta jest dostawa gaśnicy proszkowej w pomieszczeniu kotła?
4. Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczącej dostawy brodzików. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.
5. Prosimy o podanie czy przedmiotem zamówienia objęte są wszystkie elementy wymienione w zestawieniu wyposażenia załączonym w aranżacji wnętrz.
6. Między przedmiarem, a zestawieniem wyposażenia załączonym w aranżacji wnętrz występują rozbieżności, co do ilości i typu urządzeń sanitarnych ( np. wc kompakt, a miska wisząca, różne typy umywalek, baterii). Prosimy o wskazanie poprawnej ilości i typów urządzeń podlegających zamówieniu.
Odpowiedzi:
Ad. 1
Ad. a. Otuliny z wełny mineralnej w płaszczu z folii PVC 30mm.
Ad. b. Otuliny z wełny mineralnej w płaszczu z folii PVC.
Ad. c. Wodomierz 40 zgodnie z rysunkiem.
Ad. d. Zawory grzybkowe skośne 2″ zgodnie z rysunkiem.
Ad. e. Zgrzewanie doczołowe dla PE dn 75.
Ad. f. Studnie DN 600 zgodnie z rysunkiem szczegółowym studzienek.
Ad. g. Średnica przewodu tłocznego ks dn 160.
Ad. 2. Moduł MD-2.ZA i sygnalizator SL-31.
Ad. 3. Tak, przedmiotem zamówienia została objęta dostawa gaśnicy.
Ad. 4 Należy wykonać ilości zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad. 5 Nie, tylko ujęte w przedmiarze budowlanym.
Ad. 6. Należy wykonać ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytania:
1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów par 1 pkt. 3 załącznika nr 2 (wzór umowy) do SIWZ poprzez: 1) Zmianę punktu trzeciego i nadanie mu brzmienia: „W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo- kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót.”
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące zmiany wzoru umowy: zmianę §8 ust.2 pkt.1b- który brzmi „za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 i nadanie mu brzmienia ” za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące zmiany wzoru umowy: zmianę §6 ust.3 i ust.6 – Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 30 dni przed jej zawarciem z Podwykonawcą. Na Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 10 dni przed jej zawarciem z Podwykonawcą.
4. Czy polisa OC wymaga na etapie przetargu wg SIWZ III.1.2. jest tożsama z wymaganiami §3 ust.9 wzoru umowy?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienie” słowami „zwłoka” w §8 wzoru umowy?
6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „uzasadnione nakazy Inspektora Nadzoru”?
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów §8 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do poziomu 0,05% lub na dodanie zapisu, że suma wysokości kar umownych nie może przekraczać 10%wartości zamówienia brutto?
Odpowiedzi:
Ad. 1. Zamawiający zmienia treść umowy w § 1 ust. 3 na: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 całości robót budowlanych objętych zamówieniem.”
Ad. 2. Zamawiający zmienia treść umowy w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c na: „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.”
Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Ad. 4. Polisa nie jest tożsama.
Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Ad. 6. Nakazy, o których mowa w umowie winny być w formie wpisu do Dziennika budowy. Uzasadnione czyli takie, których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji procesu budowlanego.
Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy.

Pytania:
1. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu w pkt. XIII.1.2) SIWZ wskazał, iż zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie:
– kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
– kierownik robót w specjalności sanitarnej
– kierownik robót w specjalności elektrycznej
Następnie w pkt XIII.3.2) SIWZ wskazał, że do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy
dróg. W pkt XIII.4.2) SIWZ Zamawiający wymaga wykazu osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także informacją o podstawie zatrudnienia. Proszę o dokonanie stosownych zmian
w SIWZ, tak aby z treści dokumentu jednoznacznie wynikało jaką zdolność zawodową powinien posiadać Wykonawca.
2. Czy roboty budowlane należy realizować etapowo przez okres od dnia przekazania placu budowy do 30 czerwca 2019r? Ponieważ termin zakończenia przedmiotu zamówienia określono do dnia 30 czerwca 2019r., proszę o uzupełnienie treści SIWZ o harmonogram prac przewidzianych do realizacji w poszczególnych latach, lub procentowe określenie stopnia zaawansowania robót budowlanych w poszczególnych okresach. Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia przed 30 czerwca 2019 r. np. w 2017r.? Czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie realizacji prac 12 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji zamówienia (tj. 30.06.2019r)?
3. Jaką część robót budowlanych Zamawiający planuje zrealizować do 31 grudnia 2016r.?
4. Czy Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie budynku?
5. Czy Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej? Proszę o udostępnienie kopii decyzji.
6. W związku z załączoną w dniu 14 listopada 2016 zmianą SIWZ proszę o określenie jaka cześć wyposażenia budynku powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę
w ramach realizacji zamówienia. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o elementy wyposażenia, ponieważ jest on postawą do wykonania kosztorysu ofertowego będącego integralna częścią oferty.
7. Czy pozycja 106 przedmiaru branży konstrukcyjno-budowlanej dotyczy zakupu oraz montażu windy osobowej czy windy gastronomicznej? Proszę o uzupełnienie informacji w przedmiarze oraz dodanie jeszcze jednej pozycji, ponieważ
w dokumentacji projektowej mamy dwa urządzenia. Proszę o podanie parametrów windy osobowej oraz windy gastronomicznej.
8. W pozycji 135 przewidziano zastosowanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o wytrzymałości Rm=1,5MPa zgodnie z pkt. 14 opisu technicznego oraz rys nr 2 do projektu zagospodarowania terenu wytrzymałość powinna wynosić Rm=5MPa.
Pytanie 10
W przedmiarach robót brak jest wykonania nawierzchni utwardzonych kostką
betonową gr. 8cm, które przewiduje dokumentacja techniczna: pkt 14 opisu technicznego oraz rys. 1 i 2 projektu zagospodarowania terenu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o dział dotyczący wykonania nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm.
Pytanie 11
Załączona do SIWZ dokumentacja przewiduje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia działki. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o dział dotyczący wykonania ogrodzenia.
Pytanie 12
W pozycji 139 przedmiaru branży konstrukcyjno-budowlanej założono wykonanie 150m2 trawników, zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnia trenów zielonych wynosi 6319,6m2. Proszę o wyjaśnienie wartości powierzchni trawników do wykonania.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Wykonawca powinien dysponować osobami o uprawnieniach kierowników robót w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej; omyłka pisarska w SIWZ. Zamawiający zmienia treść SIWZ w XIII 3.2) na: „oświadczenie, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową odpowiednią do wykonania zamówienia, wykonał roboty budowlane określone w punkcie XIII.1.2) SIWZ należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przedmiotowe roboty prawidłowo ukończone, a także że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności sanitarnej oraz specjalności elektrycznej.”
Ad. 2. Zamawiający przewiduje realizację zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do zawartej umowy. Będzie on ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z którym zostanie podpisana umowa. Zamawiający dopuszcza zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia przed 30 czerwca 2019 r. jednak finansowanie będzie dostosowane i uzależnione od złożonego przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej projektem w ramach którego realizowane jest zadanie będące przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia realizacji prac 12 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji zamówienia. Przewidywany harmonogram finansowania wyrażony w procentach jest następujący:
2016 r. – 13,32%, 2017 r. – 39,64%, 2018 r. – 32,72%, 2019 r. – 14,32% (wartość procentowa została wyliczona w stosunku do wartości kosztorysu inwestorskiego).
Ad. 3. Do 31 grudnia 2016 r. Zamawiający planuje prace przygotowawcze i dostawę materiałów.
Ad. 4. Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie budynku.
Ad. 5. Zamawiający uzyskał prawomocną decyzje pozwolenie na budowę przedmiotu zamówienia.
Ad. 6. Tylko część znajdująca się w przedmiarze robót.
Ad. 7 Osobowej. Podstawowe parametry są zamieszczone w opisie technicznym pkt. 22.8.
Ad. 8 Proszę przyjąć zgodnie z opisem technicznym.
Ad. 10. Zamieszczono poprawne rysunki w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2016 r.
Ad. 11. W zakres nie wchodzi ogrodzenie.
Ad. 12. W przedmiarze założono tylko uzupełnienie trawników. Pozostała cześć działki – zieleń istniejąca poza zakresem Wykonawcy.

Pytania:
1. Prosimy o udostępnienie rysunku Rzutu Fundamentów.
2. Prosimy o potwierdzenie że fundamenty budynku należy wykonać z betonu
mostowego tj. C35/45.
3. Prosimy o potwierdzenie że rynny i rury spustowe mają być wykonane jako
stalowe powlekane.
4. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji budynku podlegającego przebudowie.
5. Prosimy o przekazanie dokumentacji (opis, rysunki, fotografie) budynku.
podlegającego rozbiórce.
6. Prosimy o informację z jakiego materiału jest wykonane przykrycie
budynku podlegającego rozbiórce.
7. Prosimy o informację czy w budynku przewidzianym do rozbiórki występuję
materiały niebezpieczne podlegające szczególnej utylizacji np. papa,
eternit itp.
8. Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych podłoża gruntowego pod
budynkiem projektowanym.
9. W rozdziale XIII pkt. 1, ppkt. 1) Zamawiający określił warunek udziału w
postepowaniu jako:” Spełnieniem warunku będzie wykonanie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1
zamówienie *obejmujące roboty budowlane podobne* do robót stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł
brutto”.
W związku z dość nieprecyzyjnym określeniem powyższego warunku jak i
możliwością swobodnego interpretowania tego zapisu przez różnych Oferentów
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli
Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym
okresie co najmniej 1 zamówienia obejmującego budowę, przebudowę lub remont
budynku kubaturowego w zakres którego wchodziło wykonanie robót
konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacje elektryczne i sanitarne o
wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Rysunek załącza się do ogłoszenia.
Ad. 2. Zamawiający potwierdza wymagania dotyczące betonu.
Ad. 3. System rynien stalowych, ocynkowanych i powlekanych obustronnie poliuretanem (50μm) jako kompletny systemem odwadniania.
Ad. 4. Pomiary budynku, zrobione były tylko na potrzeby opracowania projektu, a przebudowa budynku istniejącego dotyczy tylko pomieszczenia kotłowni – powiększenie oraz wykończenia pomieszczenia na kondygnacji I.
Ad. 5. Fotografie istniejącego budynku załącza się do ogłoszenia.
Ad. 6. Blacha.
Ad. 7. Nie występują.
Ad. 8. Badania znajdują się w opisie technicznym branży konstrukcyjnej. Badania dołącza się do ogłoszenia.
Ad. 9. Zamawiający uzna w takim przypadku warunek za spełniony.

Pytania:
1. Zamawiający w pkt. XVI.2 wskazał metodę wykonania kosztorysu ofertowego cyt.” Cena ofertowa wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę metodą uproszczoną kosztorysu ofertowego.” Następnie w pkt. XVI.4 określając sposób opracowania kosztorysu ofertowego nakazuje, aby kosztorys złożony przez Wykonawcę zawierał:
1) zestawienie materiałów wraz z cenami jednostkowymi,
2) wartości czynników produkcji tj. rbh, Kp, Z, stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń.”
Zgodnie z zasadami wykonania kosztorysów metodą uproszczoną Zamawiający nie może wymagać od Wykonawcy podania wartości narzutów, stawki roboczogodziny, stawki jedn. pracy sprzętu oraz wykonania zestawienia materiałów. Są to elementy charakterystyczne dla kosztorysu szczegółowego. Kosztorys ofertowy opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych.
Proszę o zmianę zapisów SIWZ w zakresie sposobu wykonania kosztorysu ofertowego.
2. Czy zakres zamówienia obejmuje zakup oraz montaż ściany wody płynącej po szkle wymiary 150x300cm?
Odpowiedzi:
Ad. 1. Zamawiający zmienia treść SIWZ w XVI.4. na: „Sposób opracowania kosztorysu ofertowego: Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania kosztorysu ofertowego, podstaw wyceny i norm. Kosztorys ofertowy ma obejmować kompletny zakres wykonania przedmiotu zamówienia. Za poprawne i całkowite sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest wykonawca.”
Ad. 2. Nie obejmuje.

Pytania:
1. Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę wyposażenia meblowego biblioteki? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów oraz podanie, które wyposażenie należy wycenić- „Szczegółowy opis mebli” czy wg „Zestawienie wyposażenia”.
2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ-w rozdziale XIII, pkt 1, ppkt 2 jest określone, że Wykonawca będzie dysponował po 1 osobie jako kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownik robót w specjalności sanitarnej oraz kierownik robót w specjalności elektrycznej. Natomiast w pkt 3, ppkt 2, Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, że będzie dysponował jedną osobą do kierowania robotami w zakresie budowy dróg.
3. czy Wykonawca musi podać w ofercie nazwy firm podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części robót czy wystarczy, że wskaże jaką część zamówienia wykona podwykonawca?
4. Proszę o informacje gdzie należy zamieścić informację do, że podmiotu, na którego zasoby powoduje się Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Odpowiedzi:
Ad. 1. Nie należy uwzględniać wyposażenia meblowego.
Ad. 2. Wykonawca powinien dysponować osobami o uprawnieniach kierowników robót w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej; omyłka pisarska w SIWZ. Zamawiający zmienia treść SIWZ w XIII 3.2) na: „oświadczenie, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową odpowiednią do wykonania zamówienia, wykonał roboty budowlane określone w punkcie XIII.1.2) SIWZ należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przedmiotowe roboty prawidłowo ukończone, a także że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności sanitarnej oraz specjalności elektrycznej.”
Ad. 3. Wykonawca musi podać nazwy firm podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Ad. 4. Należy złożyć w formie oświadczeń zgodnie z załącznikami do SIWZ.

Pytanie:
1. Zwracamy się z pytaniem, jaki charakter ma załączony do siwz przedmiar robót – czy jest to dokument opisujący przedmiot zamówienia w oparciu, o który należy wyliczyć cenę ofertową?
2. Czy w wycenie należy ująć wyposażenie budynku zgodnie z załączoną dokumentacją projektową? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o ten zakres prac.
3. W załączonym przedmiarze robót brakuje drzwi z zestawienia ślusarki Drzwi D10-D14 łącznie 23 szt. – czy te drzwi wchodzą w przedmiot zamówienia i należy je wycenić?
4. W przedmiarze robót nie ujęto stropu nad I piętrem oraz jego zbrojenia-czy ten zakres prac wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy go ująć w wycenie?
5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumentację geotechniczną.
6. Ponieważ będą prowadzone prace fundamentowe przy istniejących budynkach -czy w zakresie prac należy wycenić podbijanie fundamentów?
Odpowiedzi:
Ad. 1. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego są jedynie materiałem pomocniczym. Wykonawcy mają dokonać własnych wyliczeń i wyceny na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.
Ad. 2. W zakres nie wchodzi jedynie wyposażenie w meble. Cała armatura jest w zakresie Wykonawcy.
Ad. 3. Tak, należy je wycenić. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego są jedynie materiałem pomocniczym. Wykonawcy mają dokonać własnych wyliczeń i wyceny na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.
Ad. 4. Tak, wchodzi w zakres. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego są jedynie materiałem pomocniczym. Wykonawcy mają dokonać własnych wyliczeń i wyceny na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.
Ad. 5. Dokumentację geotechniczną załącza się do ogłoszenia.
Ad. 6. Tak.

W związku z odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 25.11.2016 r. o godz. 13.00.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
Elżbieta Kuczyńska

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!