Pytania i wyjaśnienia – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2018”
29 listopada 2017

Znak sprawy: Za.271.07.2017

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2018”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2017 r. pod numerem: 620595-N-2017.

Wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2018” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:
W trybie art.. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W żadnym z dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia nie podano ilości odpadów, z podziałem na kody, przewidzianych do wywiezienia, w okresie, na który zawarto umowę. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wymaganymi Zamawiającego zawartymi w dokumentach przetargowych). Wykonawca w celu sporządzenia kalkulacji musi znać podstawowe dane takie jak ilość ton odpadów przewidziana do wywiezienia.
Wobec powyższego prosimy o jak najszybsze, w celu umożliwienia przygotowania i złożenia oferty, udzielenie informacji o ilości odpadów przewidzianych do wywiezienia w okresie, na który zostanie zawarta umowa. Przypominamy, iż Zamawiający ustalając wartość zamówienia stosuje się do dyspozycji art. 34 ustawy P.z.p.
Prowadzenie przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób naruszający postanowienia ustawy P.z.p. polegające w szczególności na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz nieuwzględniający wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, narusza interes wykonawcy w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, bowiem wykonawca, pomimo zaproszenia go do złożenia oferty, nie jest w stanie złożyć oferty odpowiadającej faktycznemu przedmiotowi zamówienia, przez co możliwe jest poniesienie przez niego szkody z uwagi na nieudzielenie mu przedmiotowego zamówienia, a w konsekwencji utraty korzyści związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Art. 29 ust. 1 Pzp zobowiązuje zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Istota tego przepisu sprowadza się do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. Obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalne jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ. O ile Wykonawca przyjmuje ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, to nie można stwierdzić, iż przejmuje on również ciężar ekonomiczny wszelkich czynników stanowiący przedmiotu umowy.

Odpowiedzi:
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ludwin zamieszczone jest roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 wraz podziałem na poszczególne kody odpadów (link do sprawozdania) http://www.e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/232906. Tym samym Zamawiający uznał, że dane zawarte w opublikowanym sprawozdaniu są szeroko dostępne i mogą określić oferentowi strukturę oraz masę odpadów jakie zbierane są na terenie Gminy Ludwin.
W załączeniu znajduje się sprawozdanie za 2016 rok.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 29.11.2017 r.

sprawozdanie.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!