Pytania i wyjaśnienia – „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia
20 sierpnia 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia,  od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85”

 

Znak sprawy: Za.271.04.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia,  od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2020 r. pod numerem: 570831-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia,  od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy załączoną dokumentacją techniczną (przekroje normalne), a przedmiarem robót. W dokumentacji technicznej na istniejącej naw. bitumicznej przewidziano jedynie wyrównanie masą bitumiczną gr. minimum 3 cm natomiast w przedmiarze robót założono wykonanie wyrównania w ilości 301,73t oraz wykonanie na całej nawierzchni warstwy wiążącej gr. minimum 5 cm.

 

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że na całej nawierzchni grubość warstwy wiążącej wynosi minimum 5 cm.

Zamawiający informuje, że została naniesiona poprawka w przekroju normalnym, odnośnie warstwy wyrównawczo-wiążącej min. 5 cm, która zawiera się w poz. 4.3 (w-wa wiążąca 5 cm) i 4.4 (w-wa wyrównawcza zgodna z tab. wyrównań).

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na dzień 28 sierpnia.2020 roku o godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 28 sierpnia 2020 roku o godz. 11:15.

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana została odnotowana w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 20.08.2020 r.

 

Dratów droga gminna_PN_20200820

Dratów skrzyżowanie_PN_20200820

opis – MDZR – Dratów droga gminna_20200820

opis – MDZR_skrzyżowanie Dratów_20200820

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!