Pytania i wyjaśnienia – Znak sprawy: Za.271.12.2015
4 stycznia 2016

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin w roku 2016”

Ludwin, dn. 8.12.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin w roku 2016”, Gmina Ludwin działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytania:
Pytanie 1
Rozdział 3 pkt 2 SIWZ:
„W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość – 300 Mg czyli ok. 25 Mg/miesiąc).
2) Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (szacunkowa ilość – 27 Mg czyli ok. 1,5 Mg/miesiąc)…”
Na podstawie w/w zapisów stwierdzamy, że szacunkowe ilości opadów do odebrania w 2016 r. nie zostały zmienione w odniesieniu do 2015 r. Wynika z tego, że w 2015 r. ilość odpadów komunalnych zmieszanych na jednego mieszkańca/rok wynosi 0,656 Mg.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącą w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ciągu roku wytwarzana w Regionie Centralno-Wschodnim na rok 2015 wynosi 0,236 Mg co znacznie odbiega od ilości odebranych w Gminie Ludwin.
Prosimy o odpowiedź z czego wynikają tak znaczne różnice w ilościach odebranych odpadów?
Pytanie 2
Rozdział 5 SIWZ:
„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego”.
W związku z tym, iż Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające i zgodnie z art. 32 ust. 3 Prawo zamówień publicznych kwotę szacunkową zostanie wliczony, wkalkulowany koszt tego zamówienia to:
1. Czy Wykonawca ma ująć w cenie ofert koszt zamówienia uzupełniającego?
2. Czy cena ryczałtowa zawarta w Rozdziale 17 ust. 2 i Rodziale 18 ust. 2 i projekt umowy § 6 ust. 1 stanowi sumę kosztów zamówienia podstawowego + koszt zamówienia uzupełniającego?
Pytanie 3
Projekt umowy § 6 ust. 3:
„(…) Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, aparatem fotograficznym wyposażonym w lokalizację GPS, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów”.
Czy 72 godz. Zamawiający liczy jako dni kalendarzowe czy jako dni robocze?
Czy termin ulega przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego?
Pytanie 4
Projekt umowy § 9 pkt. 1 ust. 1, 2:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, polegającą na nie odebraniu odpadów komunalnych w terminie ustalonym w harmonogramie ich odbierania w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę, w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi nieprzejezdność dróg,
2) Za nie wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Ludwin w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy ujawniony przypadek”.
Proponujemy zmianę zapisu w projekcie umowy:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, polegającą na nie odebraniu odpadów komunalnych w terminie ustalonym w harmonogramie ich odbierania w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, należnego za dany miesiąc, za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę, w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi nieprzejezdność dróg,
2) Za nie wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Ludwin w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy należnego, za dany miesiąc za każdy ujawniony przypadek”.
Pytanie 5
Projekt umowy § 1 pkt. 6:
„Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem i z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. Dodatkowo Wykonawca wykona harmonogram w formie naklejki samoprzylepnej odpornej na czynniki atmosferyczne, którą umieści na przykrywie pojemnika na odpady w każdym gospodarstwie objętym umową przy pierwszym odbiorze, tj. styczeń 2105”.
Prosimy o korektę daty określającą w/w termin gdyż wskazany jest niemożliwy do wykonania.
Wyjaśnienia:
1. Ilość szacowanych odpadów wynosi 600 Mg, czyli ok. 50 Mg miesięcznie natomiast odpady selektywne pozostają na dotychczasowym na poziomie – 27 Mg rocznie. Średnia masa odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w regionie Centralno-Wschodnim jest zróżnicowana i może służyć jedynie pomocniczo. Na przestrzeni ostatnich trzech lat ilość odpadów zbieranych z terenu Gminy Ludwin sukcesywnie wzrasta, co może być związane ze wzrostem świadomości mieszkańców oraz dostępnością do zorganizowanego przez Gminę systemu odbioru odpadów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w Gminie Ludwin masa odpadów zbieranych w sezonie zimowym znacząco różni się od masy odpadów w sezonie letnim, dlatego Zamawiający przyjął formę rozliczenia ryczałtowego.
2. Wykonawca nie powinien ujmować w cenie głównej oferty kosztów zamówienia uzupełniającego. Cena ryczałtowa stanowi wyłącznie koszt zmówienia podstawowego.
3. 72 godziny Zamawiający liczy jako dni robocze.
4. Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie umowy.
5. Data umieszczona w projekcie umowy § 1 pkt. 6 jest oczywistą omyłką pisarką. Właściwa data to „styczeń 2016” i taka została umieszczona w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Omyłka pisarska w projekcie umowa została poprawiona na „styczeń 2016”.

Zamawiający działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ludwin w 2016 roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. gospodarstw domowych (tj. nieruchomości zamieszkałych)
2) transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub
unieszkodliwienia,
3) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z procedurą postępowania z
odpadami.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość – 600 Mg, czyli ok. 50 Mg/miesiąc).
2) Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (szacunkowa ilość – 27 Mg, czyli ok. 2,25 Mg/miesiąc) zbierane w workach na poszczególne frakcje w następujących kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
b) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.
3) Odpady zgromadzone w PSZOK (szacunkowa ilość 10Mg/miesiąc) popioły, gruz, odpady budowlane i inne
3.Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do nieruchomości również tych trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu lub w czasie remontów dróg) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. Gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
UWAGA: Zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Ludwin
4.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane)w następujących częstotliwościach:
1) zabudowa zagrodowa i jednorodzinna – raz w miesiącu,
2) zabudowa wielorodzinna – dwa razy w miesiącu
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 20.00,
6.Wykonawca zobowiązany jest przygotować (przed podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. Dodatkowo Wykonawca wykona harmonogram w formie naklejki samoprzylepnej odpornej na czynniki atmosferyczne którą umieści na przykrywie pojemnika na odpady w każdym gospodarstwie objętym umową przy pierwszym odbiorze tj. styczeń 2016.
7. Na terenie gminy Ludwin w dniu ogłoszenia przetargu zamieszkuje około 5400 mieszkańców w około 1320 gospodarstwach domowych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 120 l z folii LDPE i pojemnikach od 800 l do 7000 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny.
9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wyposażenia na swój koszt w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, białe) worki 120 l z folii LDPE grubości min. 0,06mm w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość w 2 worki każdego koloru.
10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie w trakcie trwania umowy zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin. Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację .
12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9n ust. 1 – 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Ludwin. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem.
13. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 12 Wójt Gminy Ludwin może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.
14. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do instalacji wskazanej w granicach Regionu Gospodarki Odpadami, do którego należy gmina Ludwin.
15. Celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów:
1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645),
2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012 r., poz. 630),
3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676),

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianą SIWZ Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert. Termin składnia ofert zostaje przedłużony do dnia 15.12.2015 r. do godz. 11.00.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!