Pytanie i wyjaśnienie – 1
15 czerwca 2015

Znak sprawy: Za.271.5.2015

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych; Numer ogłoszenia: 139426 – 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015.

Pytanie:
1. Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2014 i 2013
2. Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu.
3. Opinia RIO dot. możliwości spłaty deficytu
4. Opinia RIO dot. WPF
5. Opinia RIO dot. projektu budżetu na 2015
6. Opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu – na stronie internetowej zamieszczona tylko pierwsza strona dokumentu.
7. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 2013 i 2014.
8. Sprawozdania za 2012, 2013, 2014: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S i Rb-27S.
9. Załączniki do WPF – przedsięwzięcia i objaśnienia.
10. Czy Gmina wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
11. Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu się egzekucji i umowie kredytowej?
12. Z jakich kredytów korzysta Gmina: instytucja finansująca, limit, zadłużenie aktualne, termin spłaty, harmonogram spłat, zabezpieczenie?
13. Czy Gmina korzysta z leasingu, wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu: instytucja finansująca, kwota, termin spłaty?
14. Czy Gmina udzielała poręczeń: za kogo, na czyją rzecz, kwota, termin obowiązywania?
15. Czy Gmina udzielała pożyczek na rzecz innych podmiotów: komu, kwota, termin spłaty?
16. Czy Gmina posiada udziały w innych podmiotach: nazwa, kwota, udział w kapitale?
17. Z jakiego tytułu planowane są dochody ze sprzedaży majątku w 2015 – 2017?
18. Czy Gmina terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?
19. Czy na rachunku bieżącym Gminy występują zajęcia/tytuły egzekucyjne?
20. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań, w podziale na wydatki majątkowe i bieżące, w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na :
a) wartość zawartych umów (w tys. PLN), w tym:
– wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),
b) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN), w tym:
– wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
21. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
22. Jaki bank prowadzi obsługę budżetu i do kiedy?
23. Czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do udostępniania na żądanie Banku lub umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej następujących informacji i dokumentów w całym okresie kredytowania:
– kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S i Rb-27S
– rocznych sprawozdań opisowych wraz z opiniami RIO,
– uchwała budżetowych i dot. WPF wraz z wymaganymi opiniami RIO,
– szczegółowych informacji o stanie zobowiązań kredytowych.
Odpowiedź:
Ad 1 Załącznik Nr 1 do informacji,
Ad 2 ,3, 4 i 5 na stronie www.e-bip.pl/start/12373 Urzędowe tablice ogłoszeń,
Ad 6 Załącznik Nr 2 do informacji,
Ad 7 na w/w stronie internetowej Wójt Gminy, Zarządzenie Nr 396/2014 i Nr 37/2015,
Ad 8 Załącznik Nr 3 do informacji,
Ad 9 na w/w stronie internetowej Rada Gminy, Uchwały Nr IV/12/2015, Nr V/20/2015, Nr VII/28/2015,
Ad 10 tak,
Ad 11 tak,
Ad 12 na w/w stronie internetowej Zamówienia publiczne,
Ad 13 nie,
Ad 14 nie,
Ad 15 w 2015 r. Gmina udzieliła dwóch pożyczek w kwocie 100.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinie 50.000,00 zł. i Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniwoli 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na udział w realizacji zadań w kwocie pomocy UE. Termin spłaty pożyczek do 31.12.2015 r.,
Ad 16 nie,
Ad 17 ze sprzedaży działek,
Ad 18 tak,
Ad 19 nie,
Ad 20 a) zawarte w Zał. Nr 1 do WPF (patrz pkt 9)
b) nie dotyczy,
Ad 21 nie,
Ad 22 Bank Spółdzielczy w Cycowie O/Ludwin do 01.09.2017 r.,
Ad 23 tak.

Do odpowiedzi dołączamy załączniki.

W związku z powyższą odpowiedzią na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 15.06.2015 r.

Zał. Nr 2 Uchwała RIO kredyt długoterm..p
Zał. Nr 2 Uchwała RIO kredyt długoterm..p
Zał. Nr 2 Uchwała RIO kredyt długoterm..p
Zał. Nr 2 Uchwała RIO kredyt długoterm..p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!