Pytanie i wyjaśnienie – 2
15 czerwca 2015

Znak sprawy: Za.271.5.2015

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych; Numer ogłoszenia: 139426 – 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015.

Pytanie:
Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2015 (z uwzględnieniem zmian z 29.05.2015) Wójt Gminy jest upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały (Przychody i Rozchody), tj.:
1/ w kwocie 877 TPLN pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
2/ w kwocie 1.352 TPLN kredyty i pożyczki na rynku krajowym, z czego 1.321 TPLN na finansowanie deficytu.
Jednocześnie zgodnie z par 9 uchwały budżetowej limit zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań został określony w kwocie 2.524 TPLN.
Brak jest zatem upoważnienia Wójta do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ani w kwocie 700 TPLN {SIWZ}, ani w kwocie 1.003 TPLN (Zarządzenie Wójta i opinia RIO). Kwoty te nie mieszczą się również w limicie zaciąganych zobowiązań na 2015. Ponadto zgodnie z ww. załącznikiem planowane rozchody budżetu to:
1/ 963 TPLN na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie,
2/ 445 TPLN na spłatę kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
Kwota kredytu 700 TPLN przekracza planowane rozchody z tytuły spłaty kredytów.
Kredyt, który nie byłby zaliczany do przychodów tzw. konsolidacyjny, nie może być uruchamiany na rachunek bieżący Gminy {SIWZ pkt. XVI. 2}, a bezpośrednio na rachunki kredytowe w innych bankach. Upoważnienie do zaciągnięcia takiego kredytu winno wynikać z odrębnej uchwały RG.
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji lub/i skorygowanie podjętych uchwał.

Odpowiedź:
1) Załącznik Nr 3 do Uchwały Przychody
Pod tabelą jest zapis „Deficyt budżetu w kwocie 1.321.402,00 zł. został sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczek długoterminowych tj.
pkt 2 załącznika pożyczki 877.278,00 zł.
pkt 4 załącznika pożyczki 350.000,00 zł. i kredytu 94.124,00 zł..
Pozostała kwota poz. 4 przychodów załącznika Nr 3 908.721,00 zł. to kwota na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2) Załącznik Nr 3 do Uchwały Rozchody
Kredyt w kwocie 908.721,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem UE i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W związku z powyższą odpowiedzią na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 15.06.2015 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!