Pytanie i wyjaśnienie 2 – ubezpieczenie
20 sierpnia 2013

Znak sprawy: Za.271.15.2013

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych pod numerem 325678 – 2013 z dnia 12.08.2013 r.

1. czy na terenie Gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków? – TAK
2. czy na terenie Gminy działa straż gminna, miejska? – NIE
3. czy na terenie Gminy znajduje się wysypisko śmieci? – TAK
4. czy na terenie Gminy występowały powodzie lub podtopienia w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w latach 2007, 2010? – NIE

Jeżeli na pytanie 3 udzielono odpowiedzi „tak” prosimy o udzielenie informacji w zakresie:

5. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne oznaczone kodem 19 13 07 * – NIE
6. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych oznaczone symbolem 19 13 08, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07 – NIE
7. czy na terenie wysypiska składowane są odpady komunalne (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – TAK
8. czy na terenie wysypiska składowane są frakcje selektywnie gromadzone oznaczone symbolem 20 01 (wyjątek 15 01) – TAK
9. czy na terenie wysypiska składowane są papier i tektura oznaczone symbolem 20 01 01 – TAK
10. czy na terenie wysypiska składowane są : szkło oznaczone 20 01 02 – TAK
11. czy na terenie wysypiska składowane są odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 01 08 – TAK
12. czy na terenie wysypiska składowane są ubrania oznaczone symbolem 20 01 10 – TAK
13. czy na terenie wysypiska składowane wyrobu włókiennicze oznaczone symbolem 20 01 11 – TAK
14. czy na terenie wysypiska składowane są rozpuszczalniki oznaczone symbolem 20 01 13* – NIE
15. czy na terenie wysypiska składowane są kwasy oznaczone symbolem 20 01 14* – NIE
16. czy na terenie wysypiska składowane są alkalia oznaczone symbolem 20 01 15* – NIE
17. czy na terenie wysypiska składowane są Fotochemikalia oznaczone symbolem 20 01 17* – NIE
18. czy na terenie wysypiska składowane są Pestycydy oznaczone symbolem 20 01 19 – NIE
19. czy na terenie wysypiska składowane są świetlówki i inne odpady zawierające rtęć oznaczone symbolem 20 01 21* – TAK
20. czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory oznaczone symbolem 20 01 23* – TAK
21. czy na terenie wysypiska składowane są Oleje i tłuszcze jadalne oznaczone symbolem 20 01 25 – TAK
22. czy na terenie wysypiska składowane są Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 oznaczone symbolem 20 01 26* – TAK
23. czy na terenie wysypiska składowane są farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 27* – TAK
24. czy na terenie wysypiska składowane są farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27 oznaczone symbolem 20 01 28
25. czy na terenie wysypiska składowane są detergenty zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 29* – TAK
26. czy na terenie wysypiska składowane są detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29 oznaczone symbolem 20 01 30 – NIE
27. czy na terenie wysypiska składowane sa leki cytotoksyczne i cytostatyczne oznaczone symbolem 20 01 31* – TAK
28. czy na terenie wysypiska składowane są leki inne niż te wymienione w 20 01 31 oznaczone symbolem 20 01 32 – NIE
29. czy na terenie wysypiska składowane są baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie oznaczone symbolem 20 01 33* – TAK
30. czy na terenie wysypiska składowane są baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33 oznaczone symbolem 20 01 34 – NIE
31. czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki oznaczone symbolem 20 01 35* – TAK
32. czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 oznaczone symbolem 20 01 36 – TAK
33. czy na terenie wysypiska składowane są drewno zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 37* – TAK
34. czy na terenie wysypiska składowane są drewno inne niż wymienione w 20 01 37 oznaczone symbolem 20 01 38 – TAK
35. czy na terenie wysypiska składowane są tworzywa sztuczne oznaczone symbolem 20 01 39 – NIE
36. czy na terenie wysypiska składowane są metal oznaczone symbolem 20 01 40 – TAK
37. czy na terenie wysypiska składowane są odpady powstałe z czyszczenia kominów oznaczone symbolem 20 01 41 – NIE
38. czy na terenie wysypiska składowane są inne niewymienione frakcje oznaczone symbolem 20 01 99 – TAK
39. czy na terenie wysypiska składowane są odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne) oznaczone symbolem 20 02 – TAK
40. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 02 01 – TAK
41. czy na terenie wysypiska składowane są gleba i kamienie oznaczone symbolem 20 02 02 – TAK
42. czy na terenie wysypiska składowane są pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 02 03 – TAK
43. czy na terenie wysypiska składowane są pozostałe odpady komunalne oznaczone symbolem 20 03 – TAK
44. czy na terenie wysypiska składowane są mieszane odpady komunalne oznaczone symbolem 20 03 01 – TAK
45. czy na terenie wysypiska składowane są odpady z targowisk oznaczone symbolem 20 03 02 – TAK
46. czy na terenie wysypiska składowane są pozostałości po czyszczeniu ulic oznaczone symbolem 20 03 03 – TAK

Składowisko odpadów w Dratowie Kolonii, należące do Gminy Ludwin, ujęte jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 i w nim zostały określone odpady, które można składować.

W związku z powyższymi odpowiedziami na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 19.08.2013 r.

pyt. i odp.2

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!