Pytanie i wyjaśnienie 3 – ubezpieczenie
22 listopada 2013

Znak sprawy: Za.271.15.2013

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych pod numerem 325678 z dnia 12.08.2013 r.

Pytania i odpowiedzi:
1. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mają stać się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, obiekty wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, obiekty wyłączone z eksploatacji

2. Dla budynków wybudowanych przed 1960 rokiem prosimy o informację na temat przeprowadzonych w ostatnich 10 latach remontów generalnych – czy były przeprowadzane i w jakim zakresie, w którym roku ?

Zamawiający informuje, że dla budynków wybudowanych przed rokiem 1960 są przeprowadzone remonty cząstkowe na bieżąco.

3. Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady?

Zamawiający i jego jednostki organizacyjne nie przetwarzają, nie utylizują i nie odzyskują odpadów.

4. W związku z posiadaniem przez Gminę wysypiskiem śmieci proszę o poniższe informacje:
• gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości
• czy na wysypisku śmieci znajdują się odpady niebezpieczne
• od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie (jeśli tak to kiedy)
• czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia.
Czy jest możliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z zakresu SIWZ?

Zamawiający informuje, że:
– wysypisko jest zlokalizowane w m. Dratów-Kolonia, 21-075 Ludwin
– na wysypisku śmieci nie znajdują się odpady niebezpieczne
– wysypisko śmieci funkcjonuje od roku1998 i jest planowane jego zamknięcie
– zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, Zamawiający nie wyraża zgody wyłączenie tej działalności z zakresu SIWZ.

5. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia ma stać się mienie znajdujące się na wysypisku śmieci, sortowni śmieci lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie będzie mienie znajdujące się na wysypisku śmieci, sortowni śmieci lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

6. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczanego mienia wystąpiła powódź lub podtopienie oraz czy którakolwiek z ubezpieczanych lokalizacji znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo, jeśli tak prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Zamawiający informuje, że na terenie ubezpieczanego mienia nie wystąpiła powódź lub podtopienie oraz żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo.

7. W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o wyraźne zaznaczenie w treści klauzuli, że nie dotyczy ona lokalizacji, w których jest lub będzie prowadzona działalność związana z przechowywaniem, utylizacją lub sortowaniem odpadów.

W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli miejsc ubezpieczenia Zamawiający potwierdza, że treść klauzuli nie dotyczy lokalizacji, w których jest lub będzie prowadzona działalność związana z przechowywaniem, utylizacją lub sortowaniem odpadów.

8. Czy Zamawiający w ostatnich 3 latach ubezpieczał się w zakresie takim jak w obecnym SIWZ ? Jakie udziały własne/ franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych umowach?

Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 2010r Nr 113, poz.759, z późn. zm.).

9. Prosimy o przeniesienie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń do klauzul fakultatywnych.

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń do klauzul fakultatywnych.

10. Proszę o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz potwierdza, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

11. Prosimy o informację jaka jest jednostkowa wartość dróg, które mają być przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie dróg od ognia i innych zdarzeń losowych.

12. Prosimy o potwierdzenie że imprezy obejmowane ochroną to nie imprezy ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Zamawiający potwierdza, że imprezy obejmowane ochroną to nie imprezy ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

13. Czy zamawiający planuje w trakcie okresu ubezpieczenia przyjąć w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności ubezpieczającego. Jeżeli tak to prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju to mienie.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje przyjąć w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności ubezpieczającego.

14. Prosimy o wykreślenie zapisu w rozdziale IV Ubezpieczenie OC: „Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu), ryzyka”. Nie jest możliwe jednoczesne odpowiadanie na zasadzie winy oraz ryzyka. Sposób odpowiedzialności definiuje kodeks cywilny.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

15. Prosimy o wykreślenie z definicji szkody rzeczowej i osobowej zwrotu „i inne straty” lub o podanie definicji „innych strat” jeżeli nie można ich nazwać utraconą korzyścią.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

16. Prosimy o potwierdzenie że wszędzie tam gdzie użyto zwrotu : „bez podlimitu do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia” intencją zamawiającego było wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej.

Zamawiający potwierdza, że intencją było wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej.

17. Prosimy o informację na temat najmowanych nieruchomości i ruchomości. Ile ich jest, do jakich celów są wykorzystywane oraz jaka jest ich szacunkowa wartość.

Zamawiający informuje, że nie posiada najmowanych nieruchomości i ruchomości.

18. Odnośnie zapisu: „obejmująca szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność”, prosimy o potwierdzenie że wyłączone są szkody polegające na kradzieży pojazdów.

Zamawiający potwierdza, że z zapisu: „obejmująca szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność” wyłączone są szkody polegające na kradzieży pojazdów.

19. Ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm, które miałby być objęte ochroną ubezpieczeniową.

1 kosiarka samojezdna w Szkole Podstawowej w Dratowie.

20. Prosimy o informację o ilości budynków/lokali mieszkalnych i użytkowych, którymi klient administruje i zarządza, a które nie należą do Wspólnot Mieszkaniowych.

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

21. Prosimy o informację jakie produkty mają być objęte ochroną w ramach odpowiedzialności OC za Produkt.

Produkty wprowadzone do obrotu np. woda.

22. Prosimy o podanie ilości pracowników.

Ilość pracowników 58.

23. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

24. Prosimy o podanie aktualnej szkodowości. Ta z SIWZ jest na dzień 11.04.2013.

Zamawiający informuje, że od dnia 11.04.2013r. do dnia 19.08.2013r. nie odnotowano zgłoszenia żadnych roszczeń.

25. Proszę o informację na temat stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia według gradacji – bdb, db, dst, zły.

Zamawiający informuje, że stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia według gradacji jest : dobry.

26. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia poprzez wykreślenie zdania – „Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. ”

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikacje klauzuli automatycznego pokrycia.

27. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli reprezentantów poprzez dodanie słów: „Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub rażącego niedbalstwa przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się Gminy Ludwin i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.”

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli reprezentantów.

28. Czy treść klauzuli mienia osób trzecich została podana w Załączniku nr 4 do SIWZ w pełnej treści. Jeżeli nie to proszę o podanie pełnej treści klauzuli?

Zamawiający informuje, że klauzula mienia osób trzecich Załączniku nr 4 do SIWZ została podana w pełnej treści.

29. Proszę o informację co było przyczyna szkody pożarowej z 2013r, w jakiej lokalizacji miała miejsce szkoda oraz jakie kroki przedsięwziął zamawiający w celu ochrony mienia przed podobnymi szkodami w przyszłości.

Zamawiający informuje, że przyczyną szkody pożarowej z 2013r była awaria urządzeń grzewczych. Pożar wystąpił w budynku SzP. Rozpłucie Pierwsze.
Kontrola urządzeń grzewczych przed rozpoczęciem okresu grzewczego.

W związku z powyższymi odpowiedziami na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

pyt. i odp.3

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!