Pytanie i wyjaśnienie
9 grudnia 2014

Znak sprawy: Za.271.19.2014

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin w roku 2015.

Pytania:
1. § 1 ust. 9 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Jaką cenę wywozu 1 tony Zamawiający przewiduje lub jaką formę rozliczenia przyjął do zrealizowania wyżej przywołanego paragrafu?
2. § 1 ust. 2 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz Rozdział 3 ust. 2 SIWZ.
Co jeżeli wielkości szacowana odpadów zostanie przekroczona?
Jak w kontekście § 6 wzoru umowy będzie realizowana płatność jeżeli z raportów i wyliczeń Wykonawcy będzie wynikało iż znacznie przekroczono ilość odpadów wskazanych jako prognozowaną w SIWZ?
Wykonawca nie jest w stanie na tym etapie postępowania stwierdzić czy ilość szacunkowa wytwarzanych opadów została ustalona z należytą starannością.
Takie zapisy umowy mogą spowodować straty finansowe ze strony Wykonawcy gdyż w tym względzie jego interes postanowieniami umowy nie został w żaden sposób zabezpieczony. Gmina Puchaczów o podobnej ilości mieszkańców wytwarza rocznie 550 ton odpadów. Co stanowiło podstawę ilości odpadów wskazanej w SIWZ?
Odpowiedzi:
1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie w trakcie trwania umowy zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ludwin w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za realizację przedmiotu umowy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym,
2. Zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem umowy § 6 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. Szacunek ilości odpadów, który został podany w specyfikacji wynika z ilości opadów odebranych bezpośrednio od mieszkańców gminy Ludwin na podstawie kart przekazania odpadów przekazanych przez podmiot świadczący usługi w roku 2014.
Pragniemy równocześnie nadmienić że średnia masa odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca z podziałem na gminy Regionu Centralno-Wschodniego jest bardzo zróżnicowana.
Zamawiający informuje również, że nie widzi podstaw, aby przedłużyć termin składania ofert. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono do 12.12.2014 r. do godz. 10.00.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Szymon Czech

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!