Pytanie i wyjaśnienie
10 lipca 2015

Znak sprawy: Za.271.7.2015

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym od 01.09.2015 do 30.06.2016”.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych; Numer ogłoszenia: 168296 – 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015.

Pytanie:
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę w następującym zakresie:
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. III ppkt. 8.3) oraz paragraf 2 ust. 6.3) załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”: Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie. W związku z powyższym proszę o wskazanie ilości uczniów do przewozu poprzez zmianę załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie podania ilości min. i max. uczniów do przewozu w każdym kursie.
Powyższa ilość niezbędna jest do oszacowania ceny jednostkowej za km transportu.

Odpowiedź:
Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ zamieścił ilości min. i max. uczniów do przewozu w każdym kursie.

W związku z powyższą odpowiedzią na zapytanie Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 10.07.2015 r.

Zalacznik nr 6 do SIWZ – po zmianie.do

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!