Pytanie i wyjaśnienie – odśnieżanie
22 listopada 2013

Znak sprawy: Za.271.23.2013.
Świadczenie usługi polegającej na całodobowym zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Ludwin w sezonie 2013/14.

Pytanie nr 1
Proszę o szczegółowe określenie wymagań wynikających z art.22 pkt.3 Prawo zamówień publicznych dotyczących dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu pojazdów, które będą wykorzystywane do realizacji zamówienia, nie określając żadnych parametrów technicznych jakie powinny spełniać te pojazdy. Następnie w Załączniku nr 6 do SWIZ „Wykaz pojazdów” oraz §2 pkt.2 Załącznika nr 3 „Umowa -projekt” Zamawiający dokładnie określa jakim rodzajem sprzętu powinna być świadczona usługa cyt. „ładowarka kołowa z pługiem odśnieżnym o mocy min. 150KM”. Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi
odśnieżania innymi rodzajami pojazdów? Czy Zamawiający określa minimalne parametry techniczne jakie powinny spełniać pojazdy?
Pytanie nr 2
Jakie dokumenty należy dołączyć do Załącznika nr 6 do SWIZ „Wykaz pojazdów” w przypadku pojazdów nie podlegających rejestracji, dla których nie przeprowadza się obowiązkowych badań technicznych? Czy ubezpieczenie OC firmy obejmujące swoim zakresem wszelkie szkody wyrządzone przez maszyny oraz sprzęt będący w jej posiadaniu jest wystarczającym dokumentem ubezpieczeniowym dla pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC?

Wyjaśnienie
Ad 1)
W przedmiocie zamówienia Zamawiający określił, że usługa świadczona będzie przy użyciu ładowarki kołowej z pługiem śnieżnym o mocy min. 150 KM. W projekcie umowy (Załącznik nr 3) oraz Wykazie pojazdów (Załącznik nr 6) Zamawiający określa jakim rodzajem pojazdu i o jakich minimalnych parametrach technicznych pojazdu usługa może być świadczona. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi innymi rodzajami pojazdów.
Ad 2)
W przypadku pojazdów, które nie podlegają rejestracji Zamawiający informuje, że polisa powinna zawierać:
odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadanym i użytkowanym w tej działalności mieniem z rozszerzeniem:
– rażące niedbalstwo
– szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
– wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników, w tym wyrządzone w związku z odśnieżaniem i posypywaniem dróg (śliskość nawierzchni).

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!