Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic – zakup ciągnika i beczkowozu
10 marca 2015

Numer ogłoszenia: 48810 – 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic – zakup ciągnika i beczkowozu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic – zakup ciągnika i beczkowozu: Zadanie 1 – Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ciągnika. Specyfikacja Techniczno-Użytkowa Ciągnika: 1) Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2015. 2) Silnik: a) moc znamionowa minimum 95 KM, b) 4-cylindrowy, silnik turbodoładowany z intercoolerem, c) norma emisji spalin min. EURO III, d) sprężarka. 3) Skrzynia biegów: a) 12 przód/12 tył z rewersem, b) skrzynia biegów zsynchronizowana, c) prędkość min. 30 km/h. 4) Hydraulika a) regulacja podnośnika siłowa, polowa, mieszana, b) rozdzielacz obiegu zewnętrznego dwusekcyjny plus jedno wolne wejście powrotne, c) udźwig podnośnika tylnego min. 4 000 kg. 5) Wałek odbioru mocy: a) obroty wałka odbioru mocy minimum 500 obr./min. 6) Tylny most napędowy : a) blokada mechanizmu różnicowego inna niż mechaniczna, b) hamulce. 7) Tylny TUZ: a) zaczep przesuwny sterowany, b) zaczep do przyczep jednoosiowych, c) dolne ramiona z hakami. 8) Układ elektryczny: a) wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, b) elektryczny wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury silnika/płynu chłodniczego, c) wskaźnik ciśnienia oleju z kontrolką d) grzałka płynu chłodniczego 220V. 9) Oświetlenie: a) dwa przednie główne światła drogowe, b) dwa przednie światła przeciwmgielne, c) jeden reflektor roboczy z tyłu, d) światła ostrzegawcze. 10) Przednia oś napędowa: a) załączanie inne niż mechaniczne, b) mechanizm różnicowy z redukcją poślizgu. 11) Koła: a) przednie radialne, rozmiar przynajmniej 13,6R24, b) tylne radialne, rozmiar przynajmniej 16,9R34. 12) Układ kierowniczy: a) wspomaganie układu kierowniczego, b) kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. 13) Miejsce kierowcy: a) kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją, b) siedzenie kierowcy komfortowe pneumatyczne, c) siedzenie pasażera, d) przeszklone okno dachowe, e) przednia i tylna wycieraczka, f) spryskiwacz przedniej szyby. 14) Pozostałe: a) zbiornik paliwa min. 120 litrów z korkiem na klucz, b) błotniki przednie i tylne, c) trójkąt wyróżniający, d) przedni podnośnik hydrauliczny TUZ – montowany oryginalnie, e) lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego, f) prześwit ciągnika min. 420 mm, g) masa ciągnika minimum 3500 kg. 15) Niezbędne wymagania dodatkowe (w tym warunki gwarancyjne): a) okres gwarancji: minimum 18 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru technicznego i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia, b) serwisowanie ciągnika w okresie gwarancji na miejscu u Zamawiającego, c) serwis stacjonarny dilera lub producenta nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, d) homologacja na dwie osoby (możliwość zarejestrowania na dwie osoby), e) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Zadanie 2 – Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego beczkowozu. Specyfikacja Techniczno-Użytkowa Ciągnika: 1) Beczkowóz fabrycznie nowy, 2) Pojemność co najmniej 6500 litrów, 3) Ogumienie 400R x 22,5, 4) Dolny kran spustowy z zaworem kulowym, 5) Oznaczenie: Woda do picia, 6) Świadectwo homologacji, 7) Okres gwarancji minimum 12 miesięcy, 8) Zestaw kołowy jednoosiowy, 9) Konstrukcja samonośna, 10) Powłoka antykorozyjna: ocynk, 11) Powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej, 12) Błotniki metalowe ocynkowane, 13) Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego, 14) Hamulec zasadniczy – układ jednoobwodowy, pneumatyczny, 15) Hamulec ręczny awaryjny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.42.12-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Potwierdzenie spełnienia wymagań techniczno-użytkowych wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 95
2 – Gwarancja na ciągnik – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!