ROZPORZĄDZENIE NR 32 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach lubartowskim i łęczyńskim
7 sierpnia 2018

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8b, 8c, 8d, 8g i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1855, z późn. zm.),
– w związku ze stwierdzeniem w powiecie lubartowskim w dniu 26 lipca 2018 r. ogniska choroby
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń
w miejscowości Kolechowice, gmina Ostrów Lubelski, na obszarze skażonym chorobą określonym
w rozporządzeniu nr 27 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2018 r. poz. 3550),
– w związku ze stwierdzeniem w dniach 18 i 19 lipca 2018 r. w powiecie lubartowskim przypadków
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń
u dzików, w okolicach miejscowości Kaznów i Kaznów-Kolonia w gminie Ostrów Lubelski, na
obszarze określonym w tym czasie w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji
2014/709/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014 r., z późn. zm.), gdzie obszar skażony chorobą
przekracza granice jednego powiatu,
– w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającą
załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.
Urz. UE L 192 z 30 lipca 2018 r.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie lubartowskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego
pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Kolechowice, gmina Ostrów Lubelski, obejmujący
w gminie Ostrów Lubelski dzielnicę Zamość Ostrowa Lubelskiego oraz następujące miejscowości:
Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice-Kolonia, Rudka Kijańska.
2) obszar zagrożony chorobą w powiatach lubartowskim i łęczyńskim o promieniu 7 km poza obszar,
o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
a) w powiecie lubartowskim miejscowość Berejów w gminie Niedźwiada, miejscowości: Jamy,
Kaznów, Kaznów-Kolonia, Ostrów Lubelski (bez dzielnicy Zamość), Rozkopaczew, Wólka
Stara Kijańska w gminie Ostrów Lubelski, miejscowości: Brzostówka, Nowa Wieś, Nowa
Wola, Wola Sernicka Kolonia, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka w gminie Serniki, gmina
Uścimów bez miejscowości: Gościniec, Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka
(obszar zagrożony określony w rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Lubelskiego),
b) w powiecie łęczyńskim miejscowości: Kocia Góra, Krzczeń, Stary Radzic, Zezulin Drugi
w gminie Ludwin oraz miejscowość Nowy Radzic w gminie Spiczyn.
§ 2. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń w powiecie lubartowskim
i łęczyńskim wokół przypadków afrykańskiego pomoru świń stwierdzonych u dzików w okolicach
miejscowości Kaznów i Kaznów-Kolonia w gminie Ostrów Lubelski, obejmujący:
1) w powiecie lubartowskim:
a) miasto Lubartów,
b) w gminie Lubartów miejscowości: Baranówka, Chlewiska, Łucka, Łucka Kolonia, Rokitno,
Trzciniec, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kolonia;
2) w powiecie łęczyńskim miejscowości: Jawidz i Zawieprzyce-Kolonia w gminie Spiczyn.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Lubartowie;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,
w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie przez posiadaczy
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych
i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic
z napisem:„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.Tablica i napis na
niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100m;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem
dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie oraz ich
utrzymywanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze
środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym
wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie i utrzymywanie ich w stanie
wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:
1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń
bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
§ 6. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, nakazuje się:
1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,
w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych
i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic
z napisem:„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.Tablica i napis na niej ma
mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców
oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w §1.
§ 8. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 2, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii
o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
5) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego
poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania
prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
6) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
7) dokarmiania dzików.
§ 9. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 2, nakazuje się:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane
świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z tego
gospodarstwa, a także przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane
świnie, i wyjściami z tych budynków oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym
skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
2) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym
przemieszczeniu:
a) świń i dzików,
b) tusz świń i dzików,
c) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików,
d) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców
i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
4) prowadzenie poszukiwania padłych dzików przez pracowników Służb Leśnych;
5) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami
do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego na
obszarze, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się
w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór
dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się
wirusa afrykańskiego pomoru świń;
6) wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października
2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr
1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L
300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych
przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii
zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań
laboratoryjnych. Dziki te, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz
podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików
kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie
z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
7) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku
badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał
kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.
§ 10. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 2, właściwy Powiatowy Lekarz Weterynarii
przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia
afrykańskiego pomoru świń:
a) świń chorych lub padłych;
b) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek – w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru
świń;
c) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.
§ 11. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii
w Lubartowie i Łęcznej, Starostom: Lubartowskiemu i Łęczyńskiemu, Komendantom Powiatowym
Policji w Lubartowie i Łęcznej, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
w Lubartowie i Łęcznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie,
Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Lublinie, Burmistrzowi Lubartowa i Ostrowa Lubelskiego, Wójtom Gmin
wymienionych w § 1 i § 2, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lubartów, zarządcom i dzierżawcom
obwodów łowieckich na obszarze skażonym.
§ 12. Burmistrz Miasta Ostrów Lubelski oraz Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznaczą
obszary zapowietrzone w sposób określony w § 4 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem
świń w sposób określony w § 6 pkt 4.
§ 13. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach
masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Lubartowie i Ostrowie Lubelskim, Urzędach Gmin wymienionych w § 1 i § 2 oraz
w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym i skażonym.
§ 14. Traci moc rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2018 r. poz. 3550).
§ 15. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

wz. Wojewody Lubelskiego
Robert Gmitruczuk
Wicewojewoda

 

Rozporządzenie Nr 32 WL.(4003543_3999599)

Uzasadnienie do rozporządzenia Nr 32 WL – pow. lubartowski, łęczyński.(3998685_3999704)

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!