Sprzedaż paliwa do samochodów należących do Urzędu Gminy w Ludwinie
24 marca 2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Sprzedaż paliwa do samochodów należących do Urzędu Gminy w Ludwinie oraz OSP znajdujących się na terenie w Gminy Ludwin
Numer ogłoszenia: 75292 – 2009; data zamieszczenia: 24.03.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż paliwa do samochodów należących do Urzędu Gminy w Ludwinie oraz OSP znajdujących się na terenie w Gminy Ludwin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest Bezgotówkowa sprzedaż paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Ludwin oraz OSP w Ludwinie w tym: I) olej napędowy w ilości 19 000 litrów rocznie (wartość szacunkowa) musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2005 oraz maksymalną zawartość siarki 50 mg/kg (zależnie od pory roku – zimowy, letni) II) benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości 1000 litrów rocznie (wartość szacunkowa) musi spełniać wymagania normy PN-EN 228:2005 Zakup paliw odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie karty tankowania lub zbiorczego dokumentu wydania. Wykonawca określi stały rabat liczony od ceny jednego litra paliwa. Zamawiający przewiduje, że z zakupów paliw będą korzystały samochody należące do Urzędu Gminy Ludwin oraz wszystkie samochody należące do Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. W Zbiorczym dokumencie wydania wykonawca będzie rejestrował transakcje sprzedaży. Każda transakcja zakupu paliwa winna być potwierdzona dokumentem sprzedaży ( dokument zakupu). Na podstawie zebranych informacji ze stacji paliwowych wykonawca obciąży zamawiającego zbiorczą fakturą VAT. Wystawianie faktur odbywać się będzie 1 raz w m-cu ostatniego dnia każdego miesiąca. Wykonawca określi stały rabat liczony od ceny jednego litra paliwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza możliwość zakupu paliwa na innych stacjach w przypadku podróży służbowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.20.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. ponadto 2.6) Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. muszą posiadać co najmniej jedną stację paliw prowadzącą sprzedaż bezgotówkową przy czym stacja paliw musi być położona nie dalej niż 5 km od siedziby Urzędu Gminy Ludwin 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę A. 2) Oświadczenie – wypełnione i podpisane przez wykonawcę B. W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty 1) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów E.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: olej napędowy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: olej napędowy w ilości 19 000 litrów rocznie (wartość szacunkowa) musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2005 oraz maksymalną zawartość siarki 50 mg/kg (zależnie od pory roku – zimowy, letni).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: benzyna bezołowiowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości 1000 litrów rocznie (wartość szacunkowa) musi spełniać wymagania normy PN-EN 228:2005.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

[i] Z-ca Wójta
/-/ Sławomir Czubacki[/i]

siwz,formularz oferty, oświadczenie 24-03-2009

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!