Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego przewóz uczniów
10 października 2011

oraz zabezpieczenie opieki podczas przewozu od 02.011.2011 do 01.06.2012 w ramach projektu pt. Szkoła kluczowych kompetencji realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Ludwinie

Numer ogłoszenia: 326796 – 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Publiczne w Ludwinie , 21-075 Ludwin 20, woj. lubelskie, tel. 81 757 00 21, faks 81 757 00 21.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.5e.bip-bip.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego przewóz uczniów oraz zabezpieczenie opieki podczas przewozu od 02.011.2011 do 01.06.2012 w ramach projektu pt. Szkoła kluczowych kompetencji realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Ludwinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego przewóz uczniów oraz zabezpieczenie opieki podczas przewozu od 02.011.2011 do 01.06.2012 w ramach projektu pt. Szkoła kluczowych kompetencji realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Ludwinie na trasach: I trasa – Ludwin – Zezulin II – Krzczeń – Ludwin – Godziembów – Zezulin I – Kocia Góra – Stary Radzic – Januszówka – Zezulin Szkoła – Grądy – Ludwin (tygodniowo około 190 km, łączna ilośc to 4750 km). II trasa – Ludwin – Dratów Szkoła – Dąbrowa – Nowa Wieś – Uciekajka – Kobyłki – Kaniwola – Rozpłucie Grabów – Czarnylas – Piaseczno Szkoła – Zagłębocze – Rozpłucie II – Rogóżno – Ludwin (tygodniowo około 235 km łączna ilośc to 5875 km) III trasa – Ludwin – Grądy – Zezulin Szkoła – Januszówka – Stary Radzic – Kocia Góra – Zezulin I – Godziembów – Ludwin – Krzczeń – Zezulin II – Ludwin – Łęczna (tygodniowo około 45 km łączna ilośc to 1125 km) IV trasa – Ludwin – Rogóżno – Rozpłucie II – Zagłębocze – Piaseczno Szkoła – Czarnylas – Rozpłucie Grabów – Kaniwola – Kobyłki – Uciekajka – Nowa Wieś – Dabrowa – Dratów Szkoła – Ludwin (tygodniowo około 47 km łączna ilośc to 1175 km) V trasa – Łęczna – Zezulin II – Krzczeń – Ludwin – Godziembów – Zezulin I – Kocia Góra – Stary Radzic – Januszówka – Zezulin Szkoła – Grądy – Ludwin (tygodniowo około 45 km łączna ilośc to 1125 km) VI trasa – Ludwin – Dratów Szkoła – Dąbrowa – Nowa Wieś – Uciekajka – Kobyłki – Kaniwola – Rozpłucie Grabów – Czarnylas – Piaseczno Szkoła – Zagłębocze – Rozpłucie II – Rogóżno – Ludwin (tygodniowo około 47 km łączna ilośc to 1175 km).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi licencję na wykonywanie transportu osobowego

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi informację o ilości autobusów dopuszczonych do ruchu drogowego, posiadających aktualne dowody rejestracyjne, którymi dysponuje wykonawca min. 2szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi informację o ilości pracowników, którymi dysponuje wykonawca, którzy będą wykonywać zamówienie, posiadających wymagane uprawnienia do prowadzenia autobusów, określone w art. 87 ust.1 pkt 1 i art. 88 ust 1 i 2 pkt. 7 ustawy z 30 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108 poz.908z póź zm) min. 2 osoby

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 40.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 20 pok. nr 07 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Szkoła kluczowych kompetencji realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Ludwinie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I trasa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: – Ludwin – Zezulin II – Krzczeń – Ludwin – Godziembów – Zezulin I – Kocia Góra – Stary Radzic – Januszówka – Zezulin Szkoła – Grądy – Ludwin (tygodniowo około 190 km, łączna ilośc to 4750 km)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II trasa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: – Ludwin – Dratów Szkoła – Dąbrowa – Nowa Wieś – Uciekajka – Kobyłki – Kaniwola – Rozpłucie Grabów – Czarnylas – Piaseczno Szkoła – Zagłębocze – Rozpłucie II – Rogóżno – Ludwin (tygodniowo około 235 km łączna ilośc to 5875 km).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: III trasa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: – Ludwin – Grądy – Zezulin Szkoła – Januszówka – Stary Radzic – Kocia Góra – Zezulin I – Godziembów – Ludwin – Krzczeń – Zezulin II – Ludwin – Łęczna (tygodniowo około 45 km łączna ilośc to 1125 km).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: IV trasa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: – Ludwin – Rogóżno – Rozpłucie II – Zagłębocze – Piaseczno Szkoła – Czarnylas – Rozpłucie Grabów – Kaniwola – Kobyłki – Uciekajka – Nowa Wieś – Dabrowa – Dratów Szkoła – Ludwin (tygodniowo około 47 km łączna ilośc to 1175 km).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: V trasa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: – Łęczna – Zezulin II – Krzczeń – Ludwin – Godziembów – Zezulin I – Kocia Góra – Stary Radzic – Januszówka – Zezulin Szkoła – Grądy – Ludwin (tygodniowo około 45 km łączna ilośc to 1125 km).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: VI trasa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: – Ludwin – Dratów Szkoła – Dąbrowa – Nowa Wieś – Uciekajka – Kobyłki – Kaniwola – Rozpłucie Grabów – Czarnylas – Piaseczno Szkoła – Zagłębocze – Rozpłucie II – Rogóżno – Ludwin (tygodniowo około 47 km łączna ilośc to 1175 km).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz 10-10-2011

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!