Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie Gminy Ludwin
9 marca 2009

Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie Gminy Ludwin obejmujące kompletną wymianę uszkodzonego odcinka sieci lub przyłącza wodociągowego, uzbrojenia sieci lub przyłącza, punktu czerpalnego
Numer ogłoszenia: 55144 – 2009; data zamieszczenia: 09.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie Gminy Ludwin obejmujące kompletną wymianę uszkodzonego odcinka sieci lub przyłącza wodociągowego, uzbrojenia sieci lub przyłącza, punktu czerpalnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie gminy Ludwin obejmujące kompletną wymianę uszkodzonego odcinka sieci lub przyłącza wodociągowego, uzbrojenia sieci lub przyłącza, punktu czerpalnego w tym- 1) przystąpienie do usuwania awarii lub usterki w ciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia przez przedstawiciela Gminy-lub konserwatora wodociągu 2) przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robót 3) przejazdy technologiczne maszyn 4) roboty ziemne 5) dowóz materiałów do miejsca robót 6) dostarczenie niezbędnego sprzętu 7) wymiana uszkodzonych przewodów lub elementów uzbrojenia 8) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót oraz przeprowadzenie wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 9) usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a powstałych z winy wykonawcy 10) wykonanie czynności związanych z uporządkowaniem miejsca robót i doprowadzenie go do stanu poprzedniego. 11) ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych. 12) szczelne szalowanie wykopów w pobliżu istniejących słupów napowietrznych een. 13) przygotowania dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztorysowym zgodnie z załącznikiem do niniejszej specyfikacji Wyszczególnienie SUW Dąbrowa, Ludwin, Piaseczno, Zezulin- Wymiana – dostawa i montaż zaworu elektromagnetycznego dn 32 Wymiana – dostawa i montaż zaworu zwrotnego dn 50,dn 25, dn 32 Wymiana – dostawa i montaż zaworu kul. sprężonego powietrza dn 20, dn 32dn, 50 Wymiana – dostawa i montaż zaworu klapowego dn 150, dn 80, dn 100 Wymiana – dostawa i montaż wodomierza MZ 80 Wymiana – dostawa i montaż łącznika ciśnienia LC Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania i ftalowymi rurociągów, armatury Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania i ftalowymi zbiorników Wymiana- Sieć wodociągowa: PVC dz 160, PVC dz 110,PVC dz 90,PVC dz 63 Przyłącza wodociągowe PE dz 63,, PE dz 50, PE dz 40, PE dz 32 Usunięcie awarii na sieci i przyłączach PVC dz 225, PVC dz 160,PVC dz 110,PVC dz 90 Przyłącza wodociągowe PE dz 63 Przyłącza wodociągowe PE dz 50 Przyłącza wodociągowe PE dz 40 Punkty czerpalne: A1 ,A2,A3,B 1,D,Cp,CK,SW Hydranty nadziemne fi 80 p.poż. Zdrój uliczny+nawiertka Zasuwy sekcyjne: Dn 32, Dn 40, Dn 50, dn 80, dn 100, dn 150, dn 180 Opaski samonawiercające wraz zaworem: 160/50, 160/40 ,160/32, 110/50, 110/40, 110/32 90/50, 90/40, 90/32, 180/50, 180/40,180/32 Uszczelnienie zasuwy dn 32, Dn 40, Dn 50, dn 80, dn 100, dn 150, dn 180 Uszczelnienie Opaski 160/50, 160/40, 160/32, 110/50,110/40,110/32, 90/50, 90/40, 90/32 180/50,180/40,180/32.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę A. 2) Oświadczenie – wypełnione i podpisane przez wykonawcę B. W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty 1) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów E.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Z-ca Wójta
/-/ Sławomir Czubacki

siwz,oferta,oświadczenie,projekt umowy 09-03-2009

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!