Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych
17 marca 2010

Ludwin, 17.03.2010

[b]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi[/b]

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie Gminy Ludwin obejmujące kompletną wymianę uszkodzonego odcinka sieci lub przyłącza wodociągowego, uzbrojenia sieci lub przyłącza, punktu czerpalnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie gminy Ludwin obejmujące kompletną wymianę uszkodzonego odcinka sieci lub przyłącza wodociągowego, uzbrojenia sieci lub przyłącza, punktu czerpalnego w tym- 1) przystąpienie do usuwania awarii lub usterki w ciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia przez przedstawiciela Gminy-lub konserwatora wodociągu 2) przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robót 3) przejazdy technologiczne maszyn 4) roboty ziemne 5) dowóz materiałów do miejsca robót 6) dostarczenie niezbędnego sprzętu 7) wymiana uszkodzonych przewodów lub elementów uzbrojenia 8) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót oraz przeprowadzenie wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 9) usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a powstałych z winy wykonawcy 10) wykonanie czynności związanych z uporządkowaniem miejsca robót i doprowadzenie go do stanu poprzedniego. 11) ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych. 12) szczelne szalowanie wykopów w pobliżu istniejących słupów napowietrznych een. 13) przygotowania dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztorysowym zgodnie z załącznikiem do niniejszej specyfikacji Wyszczególnienie SUW Dąbrowa, Ludwin, Piaseczno, Zezulin- Wymiana – dostawa i montaż zaworu elektromagnetycznego dn 32 Wymiana – dostawa i montaż zaworu zwrotnego dn 50,dn 25, dn 32 Wymiana – dostawa i montaż zaworu kul. sprężonego powietrza dn 20, dn 32dn, 50 Wymiana – dostawa i montaż zaworu klapowego dn 150, dn 80, dn 100 Wymiana – dostawa i montaż wodomierza MZ 80 Wymiana – dostawa i montaż łącznika ciśnienia LC Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania i ftalowymi rurociągów, armatury Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania i ftalowymi zbiorników Wymiana- Sieć wodociągowa: PVC dz 160, PVC dz 110,PVC dz 90,PVC dz 63 Przyłącza wodociągowe PE dz 63,, PE dz 50, PE dz 40, PE dz 32 Usunięcie awarii na sieci i przyłączach PVC dz 225, PVC dz 160,PVC dz 110,PVC dz 90 Przyłącza wodociągowe PE dz 63 Przyłącza wodociągowe PE dz 50 Przyłącza wodociągowe PE dz 40 Punkty czerpalne: A1 ,A2,A3,B 1,D,Cp,CK,SW Hydranty nadziemne fi 80 p.poż. Zdrój uliczny+nawiertka Zasuwy sekcyjne: Dn 32, Dn 40, Dn 50, dn 80, dn 100, dn 150, dn 180 Opaski samonawiercające wraz zaworem: 160/50, 160/40 ,160/32, 110/50, 110/40, 110/32 90/50, 90/40, 90/32, 180/50, 180/40,180/32 Uszczelnienie zasuwy dn 32, Dn 40, Dn 50, dn 80, dn 100, dn 150, dn 180 Uszczelnienie Opaski 160/50, 160/40, 160/32, 110/50,110/40,110/32, 90/50, 90/40, 90/32 180/50,180/40,180/32.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin pok nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z-ca Wójta
/-/ Sławomir Czubacki

siwz 17-03-2010

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!