Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 na terenie Gminy Ludwin
22 lutego 2010

Nr ogłoszenia: 212685 – 2009; data zamieszczenia: 18.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 na terenie Gminy Ludwin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 na terenie Gminy Ludwin (ZUD) w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego prowadzone będzie w systemie interwencyjnym – wyklucza się system płatnych dyżurów oraz akcję patrolową. Przy użyciu I. Spycharek kołowych; II. Spycharek gąsienicowych; III. Pojazdów nośników pługów lemieszowych odśnieżnych, IV. Ładowarek kołowych; V. Ciągników rolniczych o mocy minimum 50KM przystosowanych do współpracy z przekazanymi przez Zamawiającego odśnieżarkami LAWINA. 2. Zimowe utrzymanie z uwzględnieniem wyjątkowej specyfiki usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzone będzie przy użyciu: – Pojazdów (obciążonych min. 2/3 ładowności) z napędem na co najmniej dwie osie uzbrojonymi w pługi lemieszowe dwustronne i jednostronne, – spycharek kołowych o mocy minimum 50KM, – spycharek gąsięnnicowych o mocy minimum 50KM, – ładowarek (uzbrojenie jednostki sprzętowej we właściwy odśnieżny pług lemieszowy należy do Przyjmującego zlecenie) – ciągników rolniczych o mocy minimum 50KM przystosowanych do współpracy z przekazanymi przez Zamawiającego odśnieżarkami LAWINA (mocowanie odśnieżarki z tyłu ciągnika w oparciu o trójpunktowy układ zawieszenia TUZ) Przyjmujący zlecenie zabezpiecza wyposażenie niezbędne do zamocowania odśnieżarki oraz wysokoobrotowy wałek napędu od WOM ciągnika) 2.1.Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Ludwin prowadzone będzie w oparciu o harmonogram ustalony każdorazowo przez Zamawiającego w zależności od sytuacji na drogach w zakresie przejezdności – decyzję o rozpoczęciu akcji interwencyjnej podejmuje: – Wójt Gminy tel. 7570901 – Z – ca Wójta tel. 75 70 018 2.2 W przypadku intensywnych opadów śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej przewiduje się możliwość pracy jednostek sprzętowych wg harmonogramu wynikającego z hierarchii potrzeb na poszczególnych ciągach drogowych, sołectwach lub odcinkach dróg w szczególności: -ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, -funkcjonowania komunikacji publicznej i przewozów szkolnych. 2.3. Zamawiający przewiduje prowadzenie ZUD wg podziału na następujące rejony: Rejon I Miejscowości: Ludwin i Ludwin Kolonia Rejon II Miejscowości: Stary Radzic, Zezulin Pierwszy, Zezulin Niższy, Zezuli Drugi, Kocia Góra, Grądy Rejon III Miejscowości: Krzczeń, Dratów Kolonia, Dąbrowa, Rogóźno, Rejon IV Miejscowości: Dratów, Kobyłki, Uciekajka, Rejon V Miejscowości: Jagodno, Rozpłucie Pierwsze, Rozpłucie Drugie, Czarny las, Kaniwola, Piaseczno 2.4.W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy ciągłej, Przyjmujący zlecenie zabezpiecza odpowiednią obsadę kierowców-maszynistów gwarantującą całodobową pracę sprzętu. 2.5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 2.6.Przyjmujący zlecenie podstawia do pracy jednostki sprzętowe odpowiednio oznakowane, wyposażone w: -liny holownicze, -pojazdy kołowe wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne, -środek łączności (telefon komórkowy), oraz zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa, które uzupełnia we własnym zakresie. 2.7.Na wypadek pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -20oC) Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest zgromadzić zapas oleju napędowego zimowego niezbędnego do zapewnienia pracy. 2.8.W przypadku awarii jednostki sprzętowej Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany podstawić do pracy sprzęt zastępczy w ciągu 4 godz. 2.9.Zamawiający ponosi opłaty za pracę sprzętu wg faktycznie przepracowanej ilości godzin, do których wlicza się również przejazdy na terenie Gminy Ludwin pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg . Zamawiający nie ponosi opłat za: -dojazd na teren Gminy Ludwin, -przestoje technologiczne (związane z obsługą jednostki sprzętowej, tankowaniem, usuwaniem awarii). Do potwierdzenia ilości przepracowanych godzin upoważniona jest jedna z poniższych osób: -pracownik ds. drogownictwa UG w Ludwinie dla terenu całej gminy, -radny dla terenu miejscowości, których jest reprezentantem, -sołtys dla terenu danego sołectwa. 2.10.W dni robocze, ustawowo wolne od pracy oraz w razie pracy ciągłej będą stosowane ceny jednostkowe podane przez Przyjmującego zlecenie w ofercie. 2.11.Koszty napraw i obsług technicznych wykonywanych w celu utrzymania bądź przywrócenia sprawności technicznej Przyjmujący zlecenie winien wkalkulować w jednostkową cenę ofertową. 2.12.Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, w przypadku intensywnych opadów śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej Zamawiający dopuszcza możliwość wynajmu jednostek sprzętowych w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb poszczególnych sołectw, ciągów drogowych lub odcinków dróg..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia: spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień; potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty 1) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Spycharek kołowych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Spycharek kołowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Spycharek gąsienicowych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Spycharek gąsienicowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Pojazdów nośników pługów lemieszowych odśnieżnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Pojazdów nośników pługów lemieszowych odśnieżnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Ładowarek kołowych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Ładowarek kołowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Ciągników rolniczych o mocy minimum 50KM przystosowanych do współpracy z przekazanymi przez Zamawiającego odśnieżarkami LAWINA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu Ciągników rolniczych o mocy minimum 50KM przystosowanych do współpracy z przekazanymi przez Zamawiającego odśnieżarkami LAWINA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Z-ca Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

siwz 18-11-2009r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!