Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/13
9 listopada 2012

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na całodobowym zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Ludwin.

Numer ogłoszenia: 442764 – 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na całodobowym zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Ludwin..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: całodobowa usługa polegająca na zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych (ZUD), zarządzanych przez Gminę Ludwin. 1. Zimowe utrzymanie dróg w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego prowadzone będzie w systemie interwencyjnym – wyklucza się system płatnych dyżurów oraz akcję patrolową. 1) Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie w oparciu o harmonogram ustalony każdorazowo przez Zamawiającego w zależności od sytuacji na drogach w zakresie przejezdności – decyzję o rozpoczęciu akcji interwencyjnej podejmuje każdorazowo: Wójt Gminy oraz pracownik UG ds. drogownictwa. 2) W przypadku intensywnych opadów śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej przewiduje się możliwość pracy jednostek sprzętowych wg harmonogramu wynikającego z hierarchii potrzeb na poszczególnych ciągach drogowych, sołectwach lub odcinkach dróg w szczególności: ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, funkcjonowania komunikacji publicznej i przewozów szkolnych. 3) Zamawiający przewiduje prowadzenie ZUD wg podziału na 7 zadań oraz 3 rodzaje sprzętu. 2. W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy ciągłej, Wykonawca zabezpiecza odpowiednią obsadę kierowców/maszynistów/operatorów gwarantującą całodobową pracę sprzętu. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 4. Wykonawca podstawia do pracy jednostki sprzętowe odpowiednio oznakowane, wyposażone w liny holownicze, pojazdy kołowe wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne, środek łączności (telefon komórkowy) oraz zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa, które uzupełnia we własnym zakresie. 5. Na wypadek pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -20 stopni Celsjusza) Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas paliwa zimowego niezbędnego do zapewnienia pracy. 6. W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca jest zobowiązany podstawić do pracy sprzęt zastępczy w ciągu 2 godz. 7. Zamawiający ponosi opłaty za pracę sprzętu wg faktycznie przepracowanej ilości godzin, do których wlicza się również przejazdy na terenie Gminy Ludwin pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg . 1) Zamawiający nie ponosi opłat za: dojazd na teren Gminy Ludwin, przestoje technologiczne (związane z obsługą jednostki sprzętowej, tankowaniem, usuwaniem awarii). 2) Do potwierdzenia ilości przepracowanych godzin upoważniona jest jedna z poniższych osób: Wójt Gminy, Sekretarz, wyznaczony pracownik ds. drogownictwa UG w Ludwinie. 8. Oferta cenowa obejmuje wszelkie koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu. 9. W okresie obowiązywania umowy będą stosowane ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie. 10. Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, w przypadku intensywnych opadów śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej Zamawiający dopuszcza możliwość wynajmu jednostek sprzętowych w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb poszczególnych sołectw, ciągów drogowych lub odcinków dróg. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, ze zróżnicowaniem na 3 rodzaje użytego sprzętu, tj. łącznie 7 zadań. 12. Zamawiający przewiduje prowadzenie ZUD wg podziału na rejony oraz sprzęt: 1) ciągnik rolniczy o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym 2) koparko – ładowarka lub ładowarka kołowa o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym 3) samochód ciężarowy o mocy min. 200 KM z pługiem śnieżnym; Zadanie nr 1. Rejon nr 1: Stary Radzic, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym. Zadanie nr 2. Rejon nr 2: Ludwin, Ludwin-Kolonia, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym. Zadanie nr 3. Rejon nr 3: Dratów, Uciekajka, Kobyłki, Kaniwola, Rogóźno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym. Zadanie nr 4. Rejon nr 4: Czarny Las, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Piaseczno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym. Zadanie nr 5. Rejon nr 5: Zezulin Drugi, Grądy, Kocia Góra. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym. Zadanie nr 6. Teren całej Gminy Ludwin. Usługi świadczone przy użyciu koparko-ładowarki z pługiem śnieżnym o mocy min. 100 KM. Zadanie nr 7. Teren całej Gminy Ludwin. Usługi świadczone przy użyciu samochodu ciężarowego z pługiem śnieżnym o mocy min. 200 KM; Zadanie nr 6 i Zadanie nr 7 zlecane będą przez Zamawiającego tylko w szczególnych sytuacjach, w przypadku intensywnych opadów śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej, w formie dodatkowego wsparcia dla Rejonów 1 – 5, wyłącznie na zlecenie osób upoważnionych ze strony Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51, pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. Rejon nr 1..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stary Radzic, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. Rejon nr 2..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ludwin, Ludwin-Kolonia, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. Rejon nr 3..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dratów, Uciekajka, Kobyłki, Kaniwola, Rogóźno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4. Rejon nr 4..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czarny Las, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Piaseczno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5. Rejon nr 5..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zezulin Drugi, Grądy, Kocia Góra. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren całej Gminy Ludwin. Usługi świadczone przy użyciu koparko-ładowarki z pługiem śnieżnym o mocy min. 100 KM..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren całej Gminy Ludwin. Usługi świadczone przy użyciu samochodu ciężarowego z pługiem śnieżnym o mocy min. 200 KM..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz.09.11.2012

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!