Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg
3 listopada 2011

w sezonie 2011/2012 na terenie Gminy Ludwin (ZUD) w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego na terenie Gminy Ludwin

Numer ogłoszenia: 362520 – 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012 na terenie Gminy Ludwin (ZUD) w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego na terenie Gminy Ludwin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są całodobowe prace polegające na zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Ludwin. 1.Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego prowadzone będzie w systemie interwencyjnym – wyklucza się system płatnych dyżurów oraz akcję patrolową. 2.1.Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie w oparciu o harmonogram ustalony każdorazowo przez Zamawiającego w zależności od sytuacji na drogach w zakresie przejezdności – decyzję o rozpoczęciu akcji interwencyjnej podejmuje: Wójt Gminy oraz pracownik UG 2.2 W przypadku intensywnych opadów śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej przewiduje się możliwość pracy jednostek sprzętowych wg harmonogramu wynikającego z hierarchii potrzeb na poszczególnych ciągach drogowych, sołectwach lub odcinkach dróg w szczególności: ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, funkcjonowania komunikacji publicznej i przewozów szkolnych. 2.3. Zamawiający przewiduje prowadzenie ZUD wg podziału na 5 rejonów oraz 2 rodzaje sprzętu oraz przyległe drogi wewnętrzne zarządzane przez Gminę. 3.W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy ciągłej, Wykonawca zabezpiecza odpowiednią obsadę kierowców-maszynistów gwarantującą całodobową pracę sprzętu. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 5.Wykonawca podstawia do pracy jednostki sprzętowe odpowiednio oznakowane, wyposażone w liny holownicze, pojazdy kołowe wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne, środek łączności (telefon komórkowy) oraz zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa, które uzupełnia we własnym zakresie. 6.Na wypadek pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -20oC) Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas oleju napędowego zimowego niezbędnego do zapewnienia pracy. 7.W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca jest zobowiązany podstawić do pracy sprzęt zastępczy w ciągu 4 godz. 8.Zamawiający ponosi opłaty za pracę sprzętu wg faktycznie przepracowanej ilości godzin, do których wlicza się również przejazdy na terenie Gminy Ludwin pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg . Zamawiający nie ponosi opłat za: dojazd na teren Gminy Ludwin, przestoje technologiczne (związane z obsługą jednostki sprzętowej, tankowaniem, usuwaniem awarii). Do potwierdzenia ilości przepracowanych godzin upoważniona jest jedna z poniższych osób: Wójt Gminy, Sekretarz, wyznaczony pracownik ds. drogownictwa UG w Ludwinie dla terenu całej gminy, radny dla terenu miejscowości, których jest reprezentantem, sołtys dla terenu danego sołectwa. 9.W dni robocze, ustawowo wolne od pracy oraz w razie pracy ciągłej będą stosowane ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie. 10.Koszty napraw i obsług technicznych wykonywanych w celu utrzymania bądź przywrócenia sprawności technicznej Wykonawcy winien wkalkulować w jednostkową cenę ofertową. 11.Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, w przypadku intensywnych opadów śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej Zamawiający dopuszcza możliwość wynajmu jednostek sprzętowych w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb poszczególnych sołectw, ciągów drogowych lub odcinków dróg. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania tj. ze zróżnicowaniem na 2 rodzaje użytego sprzętu w 5 rejonach tj. łącznie 10 zadań. Rejony prac: 1) Stary Radzic, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy 2) Ludwin, Ludwin-Kolonia, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń 3) Dratów, Uciekajka, Kobyłki, Kaniwola, Rogóźno 4) Czarny Las, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Piaseczno 5) Zezulin Drugi, Grądy, Kocia Góra 13. Zamawiający przewiduje prowadzenie ZUD wg podziału na rejony oraz sprzęt: 1) ciągnik rolniczy o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym 2) koparko – ładowarka lub ładowarka kołowa o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 1 Rejon 1: Stary Radzic, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 2 Rejon 2: Ludwin, Ludwin-Kolonia, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 3 Rejon 3: Dratów, Uciekajka, Kobyłki, Kaniwola, Rogóźno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 4 Rejon 4: Czarny Las, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Piaseczno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 5 Rejon 5: Zezulin Drugi, Grądy, Kocia Góra. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 6 Rejon 1: Stary Radzic, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 7 Rejon 2: Ludwin, Ludwin-Kolonia, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 8 Rejon 3: Dratów, Uciekajka, Kobyłki, Kaniwola, Rogóźno. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 9 Rejon 4: Czarny Las, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Piaseczno. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym Zadanie 10 Rejon 5 : Zezulin Drugi, Grądy, Kocia Góra. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin pok nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 Rejon 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stary Radzic, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 Rejon 2:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ludwin, Ludwin-Kolonia, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 Rejon 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dratów, Uciekajka, Kobyłki, Kaniwola, Rogóźno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 Rejon 4:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czarny Las, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Piaseczno. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 Rejon 5:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zezulin Drugi, Grądy, Kocia Góra. Usługi świadczone przy użyciu ciągnika rolniczego o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 Rejon 1:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stary Radzic, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7 Rejon 2:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ludwin, Ludwin-Kolonia, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8 Rejon 3:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dratów, Uciekajka, Kobyłki, Kaniwola, Rogóźno. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9 Rejon 4:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czarny Las, Jagodno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Piaseczno. Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10 Rejon 5 :.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zezulin Drugi, Grądy, Kocia Góra Usługi świadczone przy użyciu koparko – ładowarki lub ładowarki kołowej o mocy min. 100 KM z pługiem śnieżnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz 3-11-2011

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!