Świadczenie usług wynajmu maszyn i urządzeń.
14 sierpnia 2009

Numer ogłoszenia: 134179 – 2009; data zamieszczenia: 14.08.2009

[b]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi[/b]

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ludwin.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wynajmu maszyn i urządzeń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia świadczenie usług przy użyciu: 1) zadanie 1: ciągnika rolniczego z przyczepą wraz z operatorem w ilości do 100 godz., 2) zadanie 2: równiarki samojezdnej wraz z operatorem w ilości do 80 godz., 3) zadanie 3: koparko-spycharki wraz z operatorem w ilości do 100 godz., 4) zadanie 4: ciągnika rolniczego z kosiarką rotacyjną wraz z operatorem w ilości do 40 godz.,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 45.52.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ust 1 pkt 1-4; 2) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; 6) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny; 6) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, należy złożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin pok nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie usług przy użyciu ciągnika rolniczego z przyczepą.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług przy użyciu ciągnika rolniczego z przyczepą wraz z operatorem w ilości do 100 godz.,.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenie usług przy użyciu równiarki samojezdnej.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług przy użyciu równiarki samojezdnej wraz z operatorem w ilości do 80 godz.,.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: świadczenie usług przy użyciu koparko-spycharki.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług przy użyciu koparko-spycharki wraz z operatorem w ilości do 100 godz.,.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: świadczenie usług przy użyciu ciągnika rolniczego z kosiarką rotacyjną.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług przy użyciu ciągnika rolniczego z kosiarką rotacyjną wraz z operatorem w ilości do 40 godz.,.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Z-ca Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

siwz, oferta, oświadczenie 14-08-09

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!