Trwa nabór na dofinansowanie do kolektorów słonecznych
12 kwietnia 2012

Gmina Ludwin planuje przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie może otrzymać wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku.

W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach RPO (to podstawowy warunek, aby przystąpić do realizacji inwestycji), niezbędne będzie podpisanie umowy użyczenia instalacji solarnej i wniesienie na wskazane konto ustalonej opłaty. Szacunkowy wkład własny mieszkańca wynosić będzie 15% całkowitych kosztów realizacji zadania. Według wstępnych założeń koszt instalacji dla pojedynczego budynku będzie się wahał od 10000 zł do 15000 zł, a wkład własny gospodarstwa domowego wyniesie około 2000-2500 zł.

Aby przystąpić do projektu należy złożyć kompletnie wypełnioną deklarację i ankietę (do pobrania ze strony internetowej lub w UG) oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowana operacja w Urzędzie Gminy w Ludwinie.
Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (jeden z wymienionych): odpis księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego, wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Nabór będzie trwał do 13 kwietnia 2012 roku.
Ankiety i deklaracje udziału należy składać w Urzędzie Gminy w Ludwinie.

Planowane jest zamontowanie 300 sztuk zestawów solarnych na terenie gminy. O zakwalifikowaniu mieszkańca do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność wpływu kompletu dokumentów do Urzędu Gminy.

Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielania informacji są Michał Woźniak – kontakt tel. 604 534 957, Artur Ogórek, Mariusz Zakostowicz – kontakt tel. (81) 757 09 03

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

deklaracja
deklaracja

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!