Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
12 sierpnia 2013

Numer ogłoszenia: 325678 – 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: 1. część I : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2. część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Ludwin oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance, 5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona Karta 3. część III: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Ludwin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia, Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Ludwin oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, dotyczący części II zamówienia. Załącznik Nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ludwin, dotyczący części III zamówienia. Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów, Załącznik nr 8: Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, Załącznik nr 9: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy). W załącznikach nr 1, 1a i 1b oraz nr 7 do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 01.05.2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 06.09.2013 r. mienia wg stanu na dzień 01.05.2013 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tych samych rodzajów ubezpieczeń, które są objęte zakresem niniejszego zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego, b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana liczby ubezpieczonych osób, e) w ubezpieczeniach pojazdów mechanicznych nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości ubezpieczonych pojazdów, f) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, budynek Agronomówki (pokój nr 13).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, sekretariat (pokój nr 5).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Ludwin: 1. Urząd Gminy Ludwin, Liczba osób zatrudnionych: 78, Opis prowadzonej działalności: administracja publiczna (m.in. zarządzanie drogami); 2. Gimnazjum Publiczne w Ludwinie, Liczba osób zatrudnionych: 30, Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowa, żywienie zbiorowe; 3. Zespół Szkół Nr 1 w Ludwinie, Liczba osób zatrudnionych: 21, Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna (szkoła podstawowa + przedszkole publiczne), 4. Szkoła Podstawowa w Dratowie, Liczba osób zatrudnionych: 20, Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjno-wychowawcza, w placówce prowadzona jest stołówka, 5. Szkoła Podstawowa w Piasecznie, Liczba osób zatrudnionych: 15, Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna, w placówce wydawane są posiłki przywożone z Gimnazjum z Ludwina, 6. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie, Liczba osób zatrudnionych: 23, Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna, oświatowa, w placówce prowadzona jest stołówka zależna (wydawane są obiady jednodaniowe). Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 80
2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Ludwin oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy. Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego (wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy) oraz wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne, w tym zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Ludwin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym następstwa NNW zaistniałych w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych, wykonywania poleceń służbowych jako członka OSP, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ.12.08.2013

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!