UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY LUDWIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
20 sierpnia 2010

Numer ogłoszenia: 219391 – 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY LUDWIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Część I Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi . Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) 2. Część II Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Ludwin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia, zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia NNW członków OSP Załącznik nr 5:Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 6: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Załącznik nr 8: Wykaz pojazdów Załącznik nr 9: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik Nr 10 Przebieg ubezpieczeń (szkodowość).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w chwili przeprowadzania procedury spełnione będą przesłanki art. 67 ust. 1 punkt 6) ustawy, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli: a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego, b) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym, c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, d) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, objętego przedmiotem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób, e) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi . Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji : Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia, zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia NNW członków OSP Załącznik nr 5:Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 6: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Załącznik nr 8: Wykaz pojazdów Załącznik nr 9: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik Nr 10 Przebieg ubezpieczeń (szkodowość).
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Ludwin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków..

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Ludwin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pełniący Funkcję Wójta

/-/ Sławomir Czubacki

siwz 2010-08-13
siwz 2010-08-13

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!